Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rysová - příkrovová troska

Vyhledávání

Rysová - příkrovová troska

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Tylovice
Mapové listy: 2523, 25233
Oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Masív Rysové hory (kóta 554 m n. m.) se nachází asi 1 km j. od Tylovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Denudační příkrovová troska račanského příkrovu tvoří vrcholovou část Rysové hory, úbočí jsou tvořena podložní slezskou jednotkou a rozsáhlými sesuvy.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3437

Geologie

Geologická charakteristika: Vrcholová část Rysové hory morfologicky vystupuje nad mírnějšími svahy a na s., jz. a sv. straně je ohraničena odlučnými hranami plošně rozsáhlých sesuvů pokrývajících svahy. Vrcholovou část tvoří převážně hrubě rytmický flyš křivských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky, úbočí a úpatí pak měkčí horniny rožnovského, menilitového a krosněnského souvrství slezské jednotky. Pozice pevného tělesa křivských vrstev na relativně plastickém podloží predisponovala rozsáhlé svahové deformace a gravitační kolaps příkrovové trosky. Slezská jednotka na svazích je odkryta zašlými drobnými lomy. Na s. svahu 430 m. od vrcholu je to zašlý lůmek bez výchozů v jehož suti lze vidět úlomky hnědošedých dynówských slínovců, tmavých rohovců a křemitých pískovců pocházejících z menilitového souvrství a zároveň žlutohnědá jílovitá eluvia a lavice jemnozrnných vápnitých muskovitových pískovců krosněnského souvrství. Na z. svahu 650 m zsz. od vrcholu se v dalším lůmku bez výchozů v sutích nacházejí hojně bělavě navětralé, hnědošedé slínovce (dynówské), černé destičkové jílovce a rohovce (rohovcové vrstvy) menilitového souvrství. v rokli potoka nad lomem jsou odkryty sesuté červenohnědé nevápnité jílovce kaumbergského souvrství, které již patří k bázi tektonické trosky račanské jednotky. Jejich stratigrafickou příslušnost dokládá fauna aglutinovaných foraminifer zóny Caudammina gigantea (campan-maastricht). Svrchnokřídové jílovce byly vyvlečeny podél hlavního násunového zlomu račanské jednotky. Bázi příkrovové trosky tvoří belovežské souvrství nově pozorované v sutích odlučné hrany v cípu lesa asi 200 m ssz. od vrcholu. Vyznačují se jemnozrnnými zelenošedými křemennými pískovci doprovázenými šedozelenými, šedohnědými, a červenohnědými nevápnitými jílovci s mikrofaunou aglutinovaných foraminifer charakteristických pro belovežské souvrství: Rhabdammina discreta (Brady), Kalamopsis grzybowskii (Dyl.), Glomospira gordialis (J. &P.), Saccammina placenta (Grz.), Paratrochamminoides spp., Recurvoides spp. aj. (stratigraficky neprůkazné v rámci intervalu paleocén-eocén). Z dřívějšího mapování (Pesl, 1990) je znám pruh belovežského souvrství podél j. okraje příkrovové trosky. Konečně, křivské vrstvy zlínského souvrství, které tvoří hlavní masu příkrovové trosky vystupují ve vrcholové skalce a v odlučných hranách vrcholové části. Jsou to převážně středno- až hrubozrnné vápnité a arkózové pískovce, místy slepencové. Charakteristické jsou hnědošedé porézní zvětrávací kůry pískovců. V sutích byly pozorovány hojné hnědošedé nevápnité střepové jílovce zlínského typu pocházející z horních části rytmů nebo intraklastů. Z vložky černošedých jílovců v jz. odlučné hraně byly získány dinocysty eocénu (pravděpodobně svrchního) potvrzující příslušnost flyšových vrstev ke křivským vrstvám.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka, Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka
Stratigrafie: paleogén, svrchní křída
Témata: strukturní geologie (tektonika), geomorfologie
Jevy: sesuv, stolová (tabulová) hora, zlom
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární , gravitační
Hornina: pískovec, jílovec (lupek), rohovec, slínovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Masív Rysové je charakteristickým příkladem příkrovové trosky a navíc je zajímavý i z hlediska svahových deformací, jako příklad gravitačního kolapsu masívu podmíněného plastickým podložím.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: odkryvy - zpravidla drobné staré lůmky - jsou ohroženy černými skládkami odpadu
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bubík M.et al. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 25- 233 Valašská Bystřice. Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 16.02.12
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 24.02.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3437 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3437.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]