Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vidče - ciężkowický pískovec

Vyhledávání

Vidče - ciężkowický pískovec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Vidče
Mapové listy: 2523, 25233
Oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: malý lom asi 800 m v. od kostela ve Vidči
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: opuštěný zarostlý stěnový lůmek
Technický objekt: lom
ID : 3434

Geologie

Geologická charakteristika: V malém lomu byly v minulosti těženy ciężkowické pískovce rožnovského souvrství (slezská jednotka) pro místní potřebu. Ve skutečnosti se nejedná pouze o pískovce, ale o celou škálu klastických hornin od jílů po střednozrnné slepence. V lomové stěně jsou na bázi v neúplné mocnosti odkryty střednozrnné pískovce. Na ně ostře nasedají hnědošedě navětralé střednozrnné oligomiktní slepence s valouny 8 až 40 mm na bázi a směrem nahoru zjemňující. Valouny tvoří křemen (kolem 90%), černé rohovce a černé prachovité jílovce. Základní hmota tvořená střednozrnným pískovcem nahoru rychle přebírá podpůrnou úlohu a slepenec přechází do slepencovitého pískovce. Horních 57 cm rytmu tvoří středno-až jemnozrnný arkózový pískovec konvolutně zvrstvený. Celý rytmus je mocný 332 cm. Výše následují dva další méně mocné rytmy se slepenci na bázi a pískovci ve stropu, v kterých se nacházejí navíc polohy závalků tmavošedých prachovitých jílovců. Vrstvy v lomu zapadají pod středním úklonem k SSZ - pozice normální.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: eocén
Témata: litologie, sedimentologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát) , jílovec (lupek)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná pouze jako referenční lokalita ciężkowického pískovce na geologické mapě 1:25 000 list Valašská Bystřice.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Bubík, M. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. - MS Česká geologická služba, 75 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 17.02.12
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 27.02.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3434 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3434.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]