Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vidče - menilitové souvrství

Vyhledávání

Vidče - menilitové souvrství

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Vidče
Mapové listy: 2523, 25233
Geologická správní oblast: Podslezská a slezská jednotka
Lokalizace: 700 m v. od kostela ve Vidči
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný lůmek
Technický objekt: lom
ID : 3433

Geologie

Geologická charakteristika: V zašlém opuštěném lomu o rozměrech 46x26x8 m upraveném na sportoviště byly těženy pískovce tvořící těleso v menilitovém souvrství slezské jednotky. Hlavní stěna lomu je již zavezena odpadem (černá skládka), pouze na jv. konci stěny je nízký výchoz lavic šedého, rezavě navětralého jemnozrnného nevápnitého arkózového pískovce. Vrstvy se mírně uklánějí k S (10/10°). Nad sz. okrajem lomu jsou v zářezu místní silničky odkryty v délce 4 m a výšce 1,2 m tence deskovité štěpné hnědošedé, šedobíle navětralé dynówské slínovce menilitového souvrství, tvořící patrně nadloží pískovců. Slínovce jsou místy laminované. Vrstvy se uklání k V (80/32°). V slínovcích se ojediněle vyskytují zbytky fosilních ryb (skelet Scopeloides? sp., velké obratle, šupiny Clupidae).
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů - slezská jednotka - godulský vývoj
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén
Témata: litologie
Jevy: vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slínovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita je významná pouze jako referenční lokalita pískovců menilitového souvrství a dynówských slínovců na listu 1:25 000 geologické mapy Valašská Bystřice.
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: lom je ohrožen černým skládkováním odpadu prováděném místními obyvateli
Stav lokality: špatný

Literatura

Bubík, M. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. - MS Česká geologická služba, 75 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 17.02.12
Aktualizoval(a): Bubík Miroslav 27.02.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3433 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3433.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]