Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zábrdský kopec - extruzivní část

Vyhledávání

Zábrdský kopec - extruzivní část

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Zábrdí u Osečné
Mapové listy: 0331, 03312
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholové partie Zábrdského kopce ( 477 m )a jeho dvou vedlejších vrcholů severního ( 495 m ) a jižního (501 m) cca 1,5 km jižně od obce Osečná. Vrchol kopce je nesnadno přístupný.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy a suť v lese, polzenity a vulkanická brekcie
ID : 3401

Geologie

Geologická charakteristika: Vrch se strmými svahy na severním okraji obce Zábrdí u Osečné leží v přímém prodloužení pravé žíly nazývané „Západní Čertova zeď“ a je pokládán za její extrusivní část. Vrcholovou partii 477 až 495 m n.m. vysokého kopce tvoří nápadná deprese připomínjící maar, v jehož středu však chybí jezerní sedimenty. Deprese kuželovitého tvaru je vyplněna nevytříděnými pyroklastiky neznámé mocnosti, a je obklopena asi ze 2/3 místy více než 20 m vysokým valem tvořeným diageneticky zpevněným pískovcem Jizerského souvrství. V minulosti byla tato houževnatá hornina těžena a podle charakteristického rozpadu označována jako „kvádrový pískovec“, s kterým však ve facielním smyslu nesouvisí. Výchoz pískovce na jižním svahu vrchu je silně prostoupený vysráženými hydroxidy železa tvořícími pozoruhodné koncentrické útvary. Tufový materiál se objevuje i na zalesněných svazích vrchu. V severní části valu lze ve vulkanické hornině nalézt četné xenolity tvořené převážně svrchnokřídovými pískovci. Výraz „Západní Čertova zeď“ nevystihuje podobu ostatních výchozů této žíly, tvořené nepříliš odolným polzenitem, který téměř beze zbytku podlehl zvětrávání a je znám pouze z průzkumných prací. Mocnost žíly prý dosahovala až 20 m. Vzhledem k tomu, že na „Západní Čertovu zeď“ navazuje v hloubce kolem 200 m bezprostředně mohutná ložní žíla mísovitého tvaru tzv. „Osečná-intruse“, nelze vyloučit, že se jedná o přívodní dráhu tohoto útvaru. Výskyty polzenitů na Zábrdském kopci byly popsány jednak jako světle šedá, místy zelenošedá, navětralá, rozpadavá vulkanická hornina, obsahující více než polovinu tmavošedé slídy ve formě nepravidelně uložených, cca 0,1 až 2 mm velkých šupin. Hornina je hustě jemně, převážně ve směru SV-JZ rozpukaná s hojnými bílými 1 až 10 mm mocnými povlaky karbonátu (kalcit). Jindy se vyskytuje v podobě koulí pevného šedočerného polzenitu, skládajícího se takřka jen z šupin černého, až 3 mm velkého biotitu. Hornina obsahuje též vyrostlice bílého, až 5 mm velkého minerálu (wollastonit) s ca. 3 mm mocným lemem z šedozeleného minerálu.(Paluska A., Veselý P. 2010).(Aktualizace 2/2015 A. Paluska).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén), mezozoikum - křída - svrchní křída
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: žíla (magmatická), vulkanoklastika, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: polzenit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Typové lokality těchto unikátních hornin včetně dalších průvodních jevů (komíny vyplněné pyroklasticky (diatremy), kontaktní přeměny svrchokřídových pískovců) jsou důvodem k jejich navržení k ochraně. Oblast Zábrdského kopce je chráněná jako zdroj pitné vody.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: zasucené výchozy
Stav lokality: ucházející

Literatura

PALUSKA, Antonín & VESELÝ, Pavel (2010): Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky „Čertova zeď“ v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti „Velká Čertova zeď“.- 2. vulkanologický seminář odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti v Teplicích,Speciální publikace Regionálního muzea v Teplicích, str. 35-36.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 07.02.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 24.03.14, Kukal Zdeněk 25.09.17, Krejčí Zuzana 26.09.17, Vajskebrová Markéta 29.09.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3401 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3401.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Výchoz diageneticky zpevněného pískovce jizerského souvrství poblíž vrcholu 501 m n. m., Markéta Vajskebrová, 2021
Vrchol 501 m n. m. je součástí více než 20 m vysokého valu tvořeného diageneticky zpevněným pískovcem jizerského souvrství., Markéta Vajskebrová, 2021
Pískovce na jižním svahu vrchu je silně prostoupený vysráženými hydroxidy železa., Markéta Vajskebrová, 2021
Polzenity na Zábrdském kopci na kótě 459 m n. m. tvořené roztroušenými úlomky., Markéta Vajskebrová, 2021


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]