Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrása u hradu Osek

Vyhledávání

Vrása u hradu Osek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Teplice
Katastrální území: Hrad Osek
Mapové listy: 0232, 02323
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Výchoz na hřbetu asi 250 m SZ. od severního okraje zřícenin hradu Osek a 900 m JV. od hájovny v obci Dlouhá Louka.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz na zalesněném hřbetu s ukázkově vyvinutou ležatou vrásou v pararulách
Exkurzní lokalita: ano
ID : 340

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz s nádherně vyvinutou asi 40 m dlouhou a 4-6 m vysokou ležatou vrásou (osa vrásy má směr 335/25, vrásová rovina je subparalelní - 240/8). Vrása je tvořena převážně jemnozrnnými masivními pararulami, tzn. hustými rulami, občas s dm vložkami pararul hruběji zrnitými a břidličnatějšími. V hustých rulách se kromě toho místy vyskytují cm až dm zóny intenzivně zbřidličnatělé a destičkovitě rozpadavé. Na spodním rameni vrásy je vyvinuto několik metrových vlečných vrás.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: strukturní geologie (tektonika), petrologie
Jevy: vrása, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: pararula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1176     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Největší a nejlépe odkrytá vrása ve východní části Krušných hor. Vrása je součástí naučné stezky Přírodou a dějinami Oseka. Vyhl. 29.8. 1986, Usnes. rady ONV Teplice - Ochrana ležaté vrásy vytvořené v parabole komplexu krušnohorských šedých rul na východním svahu Vlčí hůry. Svojí stavbou a velikostí je vrása názorným dokladem o činnosti a síle vnitřních geologických sil, neboť při vrásnění velkými tlaky dochází k přeměně hornin usazených a vyvřelých v krystalické břidlice, tj. ruly. Přírodní památka později zrušena a území zahrnuto do PR Vlčí důl, 01.03.2019, Krajský úřad Ústeckého kraje. Jedním z důvodů ochrany zůstávají geologické útvary: ležatá vrása vytvořená v parabole komplexu krušnohorských šedých rul.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Bezvodová, B. et al. (1994): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 02-323 Duchcov - ČGÚ Praha, Mlčoch Bedřich a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánek Pavel, 27.10.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 23.11.04

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 340 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/340.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchoz na zalesněném hřbetu s ukázkově vyvinutou ležatou vrásou v pararulách., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2007
2004
Skalní výchoz na zalesněném hřbetu s ukázkově vyvinutou ležatou vrásou v pararulách., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]