Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bílé kameny

Vyhledávání

Bílé kameny

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Liberec
Katastrální území: Jítrava
Mapové listy: 0313, 03134
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Jz. úpatí vrchu Vysoká na okraji lesa asi 1 km severně od obce Jítrava, při hlavní silnici Liberec - Děčín.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Izolované, až 20 m mocné morfologicky unikátní skály ze svrchnokřídových pískovců na jižním úpatí vrchu Vysoká (545 m n. m.) v sz. části Ještědského hřbetu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 34

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina skal, tvořených křemennými (kvádrovými) pískovci. Stejnoměrně petrografické složení a zrnitost pískovců umožnily jejich vyhlazení do oblých hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. Skály se vyznačují mimořádným zaoblením povrchu, především ve vrcholových částech. Pískovce jsou středně až hrubě zrnité s poměrně výraznou kaolinickou příměsí, v některých polohách je vyvinuto proudové (šikmé) zvrstvení. Stratigraficky náleží k jizerskému souvrství (střední až svrchní turon). Lokalita se nachází v předpolí lužického zlomu, oddělujícího českou křídovou pánev od ještědského krystalinika. Původně vodorovně uložené vrstvy pískovců jsou zde díky tektonickým pohybům ukloněné pod strmým uhlem (kolem 20°) generelně k JV. Dle Mackovčin a kol.:, 2002: Na lužickém zlomu byly vyzdviženy a ukloněny původně vodorovné vrstvy pískovců. Svrchní část pískovců (střední turon)je charakteristická vysokým podílem kaolinického tmelu mezi křemennými zrny a nevyvinutou vrstevnatostí. Tyto petrografické vlastnosti podmiňují velmi neobvyklý způsob zvětrávání svrchních partií pískovců do oblých, hřibovitých až pravidelně kulovitých tvarů. Na vrcholu jedné ze skal se nachází zajímavý geomorfologický útvar - dobře vyvinutá oválná skalní mísa s odtokovým žlábkem. Další zajímavostí je několik pseudokrasových jeskyněk a dutin vzniklých vyvětráváním a odnosem hrubozrnnějších poloh v pískovci. Některé skalní útvary připomínají hřbety a hlavy slonů - odtud lze odvozovat místní název „Sloní kameny".
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skála, skalní mísa
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2414     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skupina skal budovaných turonskými pískovci. Přírodní památka v CHKO Lužické hory, vyhlášena ONV Liberec 2. 3. 1964; výměra 0,58 ha.
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: turistika, vegetace
Popis střetů zájmů: Vlivem vysoké návštěvnosti dochází k urychlení eroze vrcholových partií skalního komplexu. V rámci péče o ZCHÚ jsou odstraňovány náletové dřeviny ze skalních štěrbin.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.; Mrázová Š. a kol. (2019): ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání, ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 07.11.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 27.08.09, Vajskebrová Markéta 15.07.21

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 34 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/34.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Jiří Rudolský
Jiří Rudolský
Morfologicky unikátní skály ze svrchnokřídových pískovců., Markéta Vajskebrová, 2021
Morfologicky unikátní skály ze svrchnokřídových pískovců., Markéta Vajskebrová, 2021
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]