Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom Královec v ryolitech

Vyhledávání

Lom Královec v ryolitech

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Žacléř
Mapové listy: 0342, 03422
Oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: Lom Královec se vyskytuje těsně za hranicí mapového listu, 2km jv. od obce Královec, nedaleko od státních hranice s Polskem.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěnový osmietážový lom kde jsou odkryty horniny, které jsou součástí mladopaleozoické výplně vnitrosudetské pánve.
Technický objekt: lom
ID : 3389

Geologie

Geologická charakteristika: V okolí Královce (Vraní hory) tvořé ryolitový komplex morfologicky velmi nápadné těleso s mocností až 400 m a nachází se v nadloží noworudských vrstev, které v něm lokálně tvoří tenké polohy. Tento lom je názorným příkladem charakteru efuzivních hornin permského ryolitového komplexu, a to v podobě většinou světle růžově hnědého nebo nafialovělého felzitických ryolitu. Na těžených horninách je dobře patrná variabilita zbarvení těchto hornin a způsobu jejich rozpadu jak podle drobné tektoniky, tak podle charakteru horniny.U některých hornin jemnozrnné až celistvé textury je běžná laminární stavba, která se projevuje subparalelními šmouhami nebo trhlinkami vyplněnými nejčastěji křemenem a K-živcem. Jednotlivé horninové typy do sebe vzájemně pozvolna přecházejí a vzájemně se uzavírají. V okolí Královce (Vraní hory) tvoří ryolitový komplex morfologicky velmi nápadné těleso s mocností až 400 m a nachází se v nadloží noworudských vrstev, které v něm lokálně tvoří tenké polohy. Tento lom také dokumentuje způsoby využívání efuziv hornickou činností, s relativně širokým sortimentem výrobků pro stavebnictví,
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: perm
Témata: ložisková geologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ryolit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavé z regionálně geologického měřítka pro mapování 1:25000. Instruktivní výchoz pro sledování vývoje efuzivních hornin permského ryolitového komplexu.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Činný lom.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Žáčková E. et.al. (2012): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 list 03-422 Žacléř. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Žáčková Eliška, 16.01.12
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.02.12, Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3389 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3389.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Eliška Žáčková, 2010
Eliška Žáčková, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]