Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Rožnov, výchoz lukovských vrstev u řeky Rožnovská Bečva

Vyhledávání

Rožnov, výchoz lukovských vrstev u řeky Rožnovská Bečva

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Rožnov pod Radhoštěm
Mapové listy: 2523, 25231
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: 875 m z. od kostela na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: výchoz pískovců a slepenců podél řeky Bečvy v lukovských vrstvách
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3380

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchoz v délce ca 30 m a výšce 6 m podél Rožnovské Bečvy. Jedná se o jedinečný výchoz odkrývající sedimenty tzv. divokého flyše se zachovanými sedimentárními strukturními znaky. Sedimenty lukovských vrstev jsou součástí račanské jednotky magurské skupiny příkrovů a jejich stáří je paleocenní. Ke skalnímu defilé je přístup pouze pěšky. Skalní defilé je většinou tvořené pískovcovými lavicemi. V těchto pískovcích je zachovaných několik slepencových poloh o mocnosti lavic až 4 m. Slepence mají podpůrnou strukturu hrubozrnného matrix, valouny jsou dobře zaoblené, vytříděnost zrn je špatná, dominují valouny křemene. Polohy slepenců uvnitř pískovců představují patrně výplně distribučních kanálů. Slepence ostře přecházejí do pískovců. Většinou pískovce tvoří masivní lavice odpovídající intervalu Ta Boumově sekvenci. Směrem do nadloží hrubozrnné až střednozrnné masivní pískovce plynule přecházejí do pískovců laminovaných odpovídající intervalu Tb v Boumově sekvenci. Mezi pískovcovými tělesy jsou místy zachovány laminované prachovce, popř. jemnozrnné pískovce, které odpovídají Td intervalu Boumovy sekvence. Jedná se o klastické turbiditní sedimenty ukládající se v mediální části turbiditního vějíře. Na bázi pískovcových lavic jsou zachovány proudové stopy ukazující směr transportu ukládaného materiálu (lineace L 115/10 na ploše S 210/70). Taktéž byly na bázi lavic pozorovány fosilní stopy. Z jílovců tvořících velké závalky v masivních pískovcích byla získána druhově velmi chudá mikrofauna aglutinovaných foraminifer s dominantním Bathysiphon gerochi Mjatl. Tmavě zelenošedý vápnitý jílovec neobsahoval mikrofaunu, zato však poskytl vápnitý nanoplankton campanu s druhy Micula decussata, Ceratolithoides aculeus, Uniplanarius gothicus-sissinghii, Reinhardtites anthophorus, Arkhangelskiella cymbiformis, Broinsonia parca parca aj.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: neznámé stáří
Témata: stratigrafie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jedinečný výchoz odkrývající sedimenty tzv. divokého flyše se zachovanými sedimentárními strukturními znaky
Součást VCHÚ: CHKO Beskydy
Střety zájmů: nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: odkrytý zářez Bečvy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Baldík a kol. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25000, 25-231 Rožnov pod radhoštěm. - ČGS, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Barak Petr, 13.01.12
Aktualizoval(a): Baldík Vít 07.03.12, Kukal Zdeněk 27.09.12, Kukal Zdeněk 29.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3380 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3380.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchoz lukovských vrstev u řeky Rožnovská Bečva., Roman Novotný, 2011
Skalní výchoz v lukovských vrstvách- proudové lineace a fosilní stopy na spodní vrstevní ploše, Roman Novotný, 2011
Skalní výchoz v lukovských vrstvách - detail slepencové polohy v rámci turbiditních sedimentů., Roman Novotný, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]