Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Malý Křenov - ryolitový ignimbrit

Vyhledávání

Malý Křenov - ryolitový ignimbrit

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Trutnov
Katastrální území: Prkenný Důl
Mapové listy: 0342, 03424
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: rokle v lese u štoly Aljaška, 900 m j. od zatáčky silnice v Malém Křenově na Žacléř
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skály ryolitového ignimbritu táhnoucí se roklí v lese pod Malým Křenovem, v nichž je vyhloubena štola Aljaška
Technický objekt: štola
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3377

Geologie

Geologická charakteristika: Ryolitové ignimbrity, uložené v petrovických vrstvách žacléřského souvrství, dosahují u Křenova mocnosti až 60 m. Ignimbrity vystupují jako hrubozrnná, červenohnědá až zelená, skvrnitá pyroklastika. Mikroskopicky je základní hmota ignimbritů vitroklastická s rekrystalizovanými pemzami (útržky vulkanického skla) a vysokým (50–60%) obsahem vyrostlic plagioklasu, draselného živce, křemene a vermikulárního fylosilikátu, pravděpodobně kaolinitu. U křemene jsou časté magmatické záteky.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - vnitrosudetská pánev (čs. část)
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: vulkanologie
Jevy: vulkanoklastika
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: ignimbrit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: jediný výskyt v této oblasti, kde ryol. ignimbrit vychází v mocnosti větší než 20 cm.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: žádný
Stav lokality: dobrý

Literatura

Holub, V. (1961): Karbonský vulkanismus v české části vnitrosudetské deprese.–Acta Mus. Reginaehradec., S.A., Sci. natru., 3, 1–2. Hradec Králové. ; Plamínek, J. – Tásler, R. – Pšmourný, K. – Vrtišková–Stárková, M. – Středa, J. – Moupic, Z. – Kratochvíl, J. – Šalanský, K. – Manová, M. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1:25 000 list 03–422 Žacléř.– Archiv. zpráva ČGÚ. Praha.; Hrdličková, D. (1969): Kyselé vulkanity JZ křídla vnitrosudetské pánve.–Archiv. zpráva ÚÚG. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tasáryová Zuzana, 11.01.12
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 26.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3377 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3377.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Redukční skvrny vznikající kolem litoklastů fylitů krkonošsko–jizerského krystalinika v ryolitovém ignimbritu v rokli u Malého Křenova., Václav Kachlík, 2012
Štola Aljaška u Malého Křenova ražená v ryolitovém ignimbritu., Zuzana Tasáryová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]