Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Bítouchov- intruze dioritů v granitech

Vyhledávání

Bítouchov- intruze dioritů v granitech

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Bítouchov intruze dioritů
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Skála na pravém břehu kaňonu Jizery u vpusti přívodní štoly pro vodní elektrárnu v Podspálově, asi 1 km sz. od Bítouchova u Semil.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skála tvořena deformovanými diority, které tvoří těleso v granitech
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3370

Geologie

Geologická charakteristika: Skálu nad Jizerou představují silně deformované a foliované amfibolické diority, které tvoří asi 10 m velké těleso uvnitř silně deformovaných světlých muskovitických alkalicko-živcových granitů. Původní kontakty obou typů těles jsou zastřeny intenzivní variskou defomací, kdy z původních amfibolických dioritů vznikají páskované amfibolické metadiority s hojným epidotem a chloritem, z granitoidů místy až fylonity, detaině provrásněné jemnozrnné horniny, tvořené převážně sericitem, v nichž zůstávají zřídka zachovány jen deformovaná a rekrystalovaná křemenná zrna a porfyroklasty draselného živce. Obě horniny byly datovány U-Pb metodou na zirkonech. Bítouchovský metagranit poněkud překvapivě poskytl stáří 541 ± 10 Ma (Zelazniewicz et al. 2004), stejné stáří v rámci chyby daly i zirkony z amfibolického metadioritu. Světlé slídy, které mají zvýšené obsahy fengitické i paragonitické komponenty, separované z bítouchovského metagranitu a datované Ar-Ar metodou (Marheine et al. 2002), doložily variské stáří deformace metagranitu (zhruba 345 Ma). Intenzivní provrásnění a zešupinacení granitu způsobuje, že mladší horniny železnobrodského vulkanického komplexu (zelené břidlice, keratofyry) jsou v podobně dm až mnohametrových šupin zapracovány do staršího granitu, který intrudoval v závěru kadomských procesů na hranici prekambria a kambria.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - krkonošské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma) - vend
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: metagranit, granit (žula), diorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 471     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Ukázka kontaktu deformovaných magmatitů v železnobrodském krystaliniku.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: dobrý 19.1.2012;

Literatura

Raprrich, V., red. (v tisku): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 21.11.11
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.01.12, Kachlík Václav 19.01.12, Kukal Zdeněk 05.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3370 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-04-05]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3370.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Deformovaný metadiorit a bítouchovský metagranit, vpusť do vodní elektrárny., Václav Kachlík, 2010
Intruze dioritů v granitech, struktura metadioritu, Riegrova stezka., Václav Kachlík, 2010
Deformovaný metdiorit a bítouchovský metagranit u vpusťě do vodní elektrárny Podspálov., Václav Kachlík, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]