Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrása Petrovice

Vyhledávání

Vrása Petrovice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Petrovice
Mapové listy: 0214, 02144
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Okraj lesíka na levém břehu Petrovického potoka, asi 1.3 km S. od kostela v Petrovicích.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchoz.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 337

Geologie

Geologická charakteristika: Ve výchozu na severním okraji lesíka oje odkryv drobně až středně zrnité muskovit - biotitické ortoruly občas s dm xenolity pararul, místy částečně asimilovanými. V ortorule lze na vzdálenost kolem 45 m sledovat asi 60 cm mocnou polohu velmi jemnozrnného černošedého amfibolitu, ve spodní části vytěženého do hloubky 2 m. Amfibolit je společně s okolní ortorulou zvrásněn do několika plochých, strmě ukloněných vrás s délkou vlny 8-10 m Na foliační ploše vrás je dobře vyvinutá dvojí lineace: starší, representovaná usměrněním minerálů (280/30), která je dominantním lineárním prvkem petrovické klenby a mladší, daná průběhem svraštění (110/30).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie, petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrása
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: amfibolit

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geologickyy významná lokalita demonstrující: 1) Charakter zvrásnění ortorul V. od teplického ryolitu. 2) Odkryv ložní žíly polohy amfibolitů, které se vyskytují v tomto území velmi vzácně. 3) Důkaz minimálně dvou typů deformací ortorul demonstrovaný dvěma velmi dobře vyvinutými, směrově a charakterem odlišnými typy lineací.
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Zvrásněná poloha jemnozrnných amfibolitů byla v minulosti částečně těžena jako materiál na výrobu brousků. Nelze vyloučit částečné zavezení této lokality skládkou.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Velmi pěkný instruktivní geologický výchoz na hraničním přechodu. Doporučujeme ochranu, případně informační panel. 10.10.2009;

Literatura

Schovánek, P. et al. (1991): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000 02-144, 02-142 Petrovice. ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 26.10.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 10.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 337 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/337.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]