Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Železný Brod - za nádražím

Vyhledávání

Železný Brod - za nádražím

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Železný Brod
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Zarostlý opuštěný lom, 450 m VJV od železniční stanice Železný Brod. Lom se nachází ve svahu ca 200 m v. od nádražní budovy na levém břehu Jizery v městské části Brodec.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom a skalní defilé za nádražím v Železném Brodě ve vápencích železnobrodského krystalinika
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3369

Geologie

Geologická charakteristika: Přestože jz. část lomu byla zasypána hlušinou a komunálním odpadem, sv. část lomu při vyústění malého potůčku do hlavního údolí poskytuje jediný odkryv na němž je možné pozorovat přechody modrošedých lavicovitých vápenců do tence deskovitých tmavých grafitických vápenců s polohami grafitických břidlic. Z tohoto lomu a z dnes již nepřístupné části lomu mezi Železným Brodem a Koberovy byly Chlupáčem (1953) byli popsány zbytky graptolitů a z tohoto důvodu byly vápence považovány za silurské. Po revizi (Chlupáč 1993) spirální struktury interpretoval jako ichnofosilie, které dokazují paleozoické stáří krystalických vápenců, ale není podle nich přesně vápence stratigraficky zařadit. Na cestě od budovy nádraží až k lomu lze téměř průběžně vidět šedozelené sericitické fylity, které tvoří hostitelské horniny krystalických vápenců. I v nich se vyskytují dm až cm polohy vápenců a vápnité grafitické tmavě šedé až šedočerné fylity. Tento profil je jedním z mála souvislejších profilů dokumentujících litologii fylitového komplexu s vápencovými vložkami. Směrem to tektonického nadloží lze pozorovat zestrmění foliace vápenců i fylitů v podloží násunu zelených břidlic železnobrodského vulkanického komplexu na jednotku fylitů. Zelené břidlice železnobrodského vulkanického komplexu je možno pozorovat na výchozech ve stráni podél železniční tratě do Podspálova.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: sedimentologie, geologie, paleontologie
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , metamorfní (regionální metamorfóza), tektonická
Hornina: vápenec, černá břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V této oblasti jediný odkryv na němž je možné pozorovat přechody modrošedých lavicovitých vápenců do tence deskovitých tmavých grafitických vápenců s polohami grafitických břidlic železnobrodského krystalinika.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Zavezení komunálním odpadem
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: dostupná, litotypy lze studovat, i když v omezenější míře než dříve 19.1.2012;

Literatura

Rapprich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.; Chlupáč, I., 1993. Stratigraphic evaluation of some metamorphic units in the N part of the Bohemian Massif. N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 188(3), 363-388.; Chlupáč, I., 1953. Nález graptolitů v metamorfovaném siluru u Železného Brodu v Podkrkonoší. Věst. Ústř. Úst. geol., 28(5), 213-215.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 21.11.11
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.01.12, Kachlík Václav 19.01.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3369 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3369.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom na vápenec, vložky břidlic, Železný Brod, nádraží., Václav Kachlík, 1999
Lom na vápenec, Železný Brod, nádraží., Václav Kachlík, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]