Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Železný Brod - zářez silnice

Vyhledávání

Železný Brod - zářez silnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Železný Brod
Mapové listy: 0332, 03324
Geologická správní oblast: Lužický a krkonošsko-jizerský masiv; krkonošsko-jizerské krystalinikum
Lokalizace: Skalní odkryv z. okraji Železného Brodu, při hlavní silnici Železný Brod Turnov, ve svahu nad náhonem u komplexu továrních budov. 160 m V od osady Dvířka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zářez silnice a skalní výchozy v lese metadrob až metaarkóz železnobrodského krystalinika.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3368

Geologie

Geologická charakteristika: Zářez je asi 10-15 m dlouhý a několik metrů vysoký. Skalní výchozy pokračují také v lese nad zářezem. V umělém zářezu je odkryta několik metrů mocná poloha strmě ukloněných vrátských živcem bohatých metadrob až metaarkóz, která sehrála významnou roli v interpretacích stratigrafie železnobrodského krystalinika a také jeho tektometamorfního vývoje. Tyto droby byly dříve považovány jednak za devonskou mladokaledonskou molasu (Kodym – Svoboda 1948) nebo za bazální klastika kambrické části radčické skupiny. Metadroby obsahují místy až 20 cm velké ostrohranné útržky šedých a šedočerných sericitických, často silicifikovaných fylitů, které jsou velmi podobné horninám z podloží i nadloží horizontu drob. Podrobnější studium kontaktů drob s nadložními šedočernými grafit-sericitickými fylity s laminami kvarcitu, které se vyskytují v jejich bezprostředním podloží i nadloží, ukázalo, že jde o konkordantní horizont hrubých klastik, derivovaných z kadomských a možná rychle i kambro-ordovických granitoidů. Na protějším břehu Jizery obsahují droby i konglomeratické polohy s opracovanými valouny křemene, silicitů i živců. Tyto horniny kontrastují s dominujícími převážně pelitickými horninami v jejich okolí a ukazují na aktivní tektonické pohyby během sedimentace, které umožnily transport těchto hrubých klastik do hlubších částí pánve. Nedaleko od výchozu metadrob je na skalkách ve stráni možno vidět jediný výchoz postektonické žíly minety, jejíž tmavá slída flogopit byl datován Ar-Ar metodou (Marheine et al. 2002). Stáří chladnutí flogopitu 320 Ma, postdatuje duktilní tektometamorfní procesy v krkonošsko jizerském krystaliniku. Ještě dále k SZ lze v lůmcích ve stráni pozorovat přechod šedých sericitických grafitických fylitů s laminami kvarcitu do ploše uložených podložních sericit-chloritických fylitů a také drobné vložky krystalických vápenců, které byly dříve i předmětem těžby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - krkonošsko-jizerské krystalinikum - železnobrodské krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: sedimentologie, litologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: metadroba, arkóza
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Poloha metadrob až metaarkóz, která sehrála významnou roli v interpretacích stratigrafie železnobrodského krystalinika a také jeho tektometamorfního vývoje.
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: výchoz je v blízkosti státní silnice, frekventovaná doprava, silně zaprášen, což znesnadňuje identifikaci původních klastů. 17.1.2012;

Literatura

Rapprich, V., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-324 Turnov. - Česká geologická služba. Praha.` Kodym, O. & Svoboda, J., 1948. Kaledonská příkrovová stavba Krkonoš a Jizerských hor. Sbor. Stát. geol. Úst., 53, 357-366.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rapprich Vladislav, 21.11.11
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 08.01.12, Kachlík Václav 17.01.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3368 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3368.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Konglomeratická metadroba, svah nad tratí, z. okolí Železného Brodu, valouny lyditů, grafitických fylitů, křemene a živců., Václav Kachlík, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]