Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vrch Tábor

Vyhledávání

Vrch Tábor

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Chlum
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: na J od Lomnice nad Popelkou, jz. od Chlumu u Tábora
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: výrazný vrch Tábor (687 m n. m.) s rozhlednou;
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3364

Geologie

Geologická charakteristika: Odolnou horninu tohoto vrchu tvoří dolerit – tmavošedá až černošedá středně až hrubě zrnitá intruzivní hornina odpovídající bazaltickému andezitu. Mikroskopicky dolerity mají intersertální strukturu jsou tvořeny plagioklasem (labradorit až andezín), klinopyroxenem (augit), olivínem a rudními minerály. Základní hmota je sklovitá s jehličkovitými krystality. Stáří doleritové intruze bylo nově určeno Rapprichem a Pecskayem (viz kap. Geochemie in Stárková et al. 2011) 254,6 ± 7,7 Ma, což odpovídá v globální stratigrafii wuchiapigianu až capitanianu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - vulkanity permokarbonu - vulkanity-podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - svrchní perm
Témata: vulkanologie
Jevy: intruze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: dolerit (diabas)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: příklad doleritové intruze s určeným stářím; morfologicky výrazný prvek krajiny; místa dalekého výhledu
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: rozhledna a ubytovací zařízení na vrchu. dále kulturně historický objekt
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková M., Adamová M., Burda J., Čáp P., Drábková J., Dvořák I., Grygar R., Holásek O., Hroch T., Kycl P., Krupička J., Pécskay Z., Rapprich V., Rýda K., Řídkošil T., Skácelová Z., Šimůnek Z., Šebesta J., Tasáryová Z., Zajíc J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 15.11.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3364 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3364.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Morfologicky výrazný vrch Tábor, dále na obzoru Kozlov, Marcela Stárková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]