Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pekloves

Vyhledávání

Pekloves

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Jičín
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: cca 800 m v. od žst. Cidlina
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Lomová jáma je protažena ve směru SZ–JV a má délku přibližně 250 m; výška stěny, resp. hloubka lomu, je cca 7 m. Vlastní horninové profily jsou však omezeny jen na několik nesouvislých výchozů o max. výšce 4,5 m.
Technický objekt: lom
ID : 3361

Geologie

Geologická charakteristika: Běložlutý až žlutohnědý, středno- až hrubozrnný, křemenný pískovec; četné pukliny s rýhováním; svrchní část (1,5-2,0 m) žlutohnědé hlinito-kamenité eluvium pískovců. Křemenné pískovce cenomanského stáří, patří korycanským vrstvám (perucko-korycanské souvrství) jizerského vývoje české křídové pánve.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - cenoman
Témata: geologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: výchoz, charakteristická hornina, skalní ohlaz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V minulosti zde probíhala těžba křemenných pískovců. Dnes je lokalita většinou zarostlá vegetací a je volně přístupná. Pískovce dokumentují sedimentaci mělkého moře. Cenomanské pískovce jsou ve výchozech poměrně vzácné. Naprostá většina dnešních výchozů je soustředěna na starou těžební činnost, tedy na povrchové lomy. Na této lokalitě jsou pískovce odkryty v poměrně velkém rozsahu, což nemá v širším okolí obdoby. V některých místech jsou na hornině velice dobře patrné tektonické ohlazy a rýhování na puklinách, ze kterých se dá usuzovat na tektonický charakter okraje české křídové pánve v této oblasti.
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: mimo vlastnictví pozemku bez střetu zájmů
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková M., Adamová M., Burda J., Čáp P., Drábková J., Dvořák I., Grygar R., Holásek O., Hroch T., Kycl P., Krupička J., Pécskay Z., Rapprich V., Rýda K., Řídkošil T., Skácelová Z., Šimůnek Z., Šebesta J., Tasáryová Z., Zajíc J. (2011): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archiv ČGS.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čáp Pavel, 14.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3361 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3361.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tektonický ohlaz se striacemi  v cenomanském pískovci., Pavel Čáp, 2011
Rýhování a ohlazy na puklinách cenomanských křemenných pískovců., Pavel Čáp, 2011
Cenomanské křemenné pískovce., Pavel Čáp, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]