Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Libštát

Vyhledávání

Libštát

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Libštát
Mapové listy: 0343, 03431
Geologická správní oblast: Permokarbon podkrkonošské a vnitrosudetské (dolnoslezské) pánve
Lokalizace: jjz. od nádraží v Libštátě - přístup na lokalitu po červené turistické značce od nádraží, cca 750 m nad meandrem říčky následuje sestup z cesty příkrým svahem k nárazovému břehu Olešky
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: lůmek a skalní výchozy
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3353

Geologie

Geologická charakteristika: Na výchozech vysokých až 5 m je možno sledovat střídání poloh masivních pískovců (o mocnosti cca 30–60 cm) a fialovohnědých slídnatých jílovitých prachovců až jílovců (o mocnosti cca několik dm až 1m). Pískovce jsou světlejších odstínů, pevné jemně až středně zrnité a tvoří deskovitá tělesa s rovnými nebo jen nepatrně zvlněnými erozními bázemi, místy při bázích s nahloučenými valouny do velikosti 4,5 cm v nejdelší ose. Prachovce jsou tence vrstevnaté až laminované nebo v čočkách nízkoúhle šikmo zvrstvené. Místy je vrstevnatost zastřena silnější bioturbací. Ve výchozech z. od lůmku je v prachovcích i pískovcích patrné čeřinovité zvrstvení a na vrstevních plochách je možno pozorovat proudové stopy a odtokové stružky. Poměr uloženin ze suspenze (jílovců a prachovců) a sedimentů uložených trakčním prouděním se na výchoze laterálně i vertikálně proměňuje. Celkově se vrstvy uklánějí pod mírným úhlem (5–10°) k SZ. Tyto uloženiny jsou příkladem sedimentace na permské aluviální nivní plošině se zachovanými písčitými tělesy průvalových vějířů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - sudetské (lugické) mladší paleozoikum (včetně výskytů triasu) - podkrkonošská pánev
Stratigrafie: paleozoikum - perm - spodní perm
Témata: geologie, sedimentologie
Jevy: vrstva, ichnofosilie
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec)
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: příklad aluviální permské sedimentace s bioturbovanými polohami hornin
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: nárazový břeh Olešky je zarostlý keři a stromy
Stav lokality: ucházející

Literatura

Stárková et al.(2011):Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR - list 03-432 Lomnice nad Popelkou

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stárková Marcela, 30.10.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 19.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3353 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3353.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Střídání subhorizontálně uložených vrstev masivních pískovců a tence vrstevnatých slídnatých prachovců na lokalitě jjz. od Libštátu, Marcela Stárková, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]