Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Špičák u Krásného Lesa

Vyhledávání

Špičák u Krásného Lesa

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Ústí nad Labem
Katastrální území: Krásný Les v Krušných horách
Mapové listy: 0214, 02144
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Vrchol kóty 724 (Špičák, asi 1.3 km SSZ. od křižovatky silnic v obci Krásný Les.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Asi 120 m dlouhý odkryv sloupcovitě rozpadavého olivinického nefelinitu.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 335

Geologie

Geologická charakteristika: Na vrcholu kóty Špičák, ze kterého je pěkný rozhled, lze sledovat na vzdálenost asi 120m 4-8m široký pruh terciérního, černošedého olivinického nefelinitu s nápadným sloupcovitým rozpadem, který zde proráží svrchnocenomanské pískovce. Sloupce jsou čtyř až pětiboké, 10 - 30 cm široké, s úklonem kolem 40 stupňů k V. až JV. Textura horniny je často drobně mandlovcovitá. Výplně jednotlivých dutin jsou podle Nováka (in Chrt et al. 1987) tvořeny převážně kalcitem, vzácněji analcimem. Kalcit je často uspořádaný do radiálních paprsčitých útvarů, analcimové výplně bývají po obvodu lemované kalcitem. V koncentricky zonálních se vzácně objevuje s kalcitem hmota SiO2 blízká opálu. V olivinickém nefelinitu jsou běžně roztroušené 5-20, místy až 80 mm velké nodule peridotitu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: mineralogie, petrologie, stratigrafie
Jevy: láva
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazaltoid
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 1884     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sloupcovitý rozpad bazaltoidní horniny, výskyt olivinických nodulí.AOPK: ZCHÚ kategorie PR č.1884 vyhlášeno r.1997. - Čedičový vrch Špičák se sutěmi, branami, jeskyněmi a převisy, mokřady s bohatou květenou.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Novák, J. in Chrt, J. et al. (1987): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000 02-144, 02-142 Petrovice. ČGU Praha. Schovánek, P. et al. (1991): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, 02-144, 02142 Petrovice. ČGU Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánek Pavel, 31.05.94
Aktualizoval(a): Lorencová Markéta 30.03.04, Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 335 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/335.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Špičák u Krásného lesa v Krušných horách, vrchol kóty 724 m n. m., Bedřich Mlčoch, 2003
Špičák u Krásného lesa - kamenné moře tvořené olivinickým nefelinitem, Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003
Bedřich Mlčoch, 2003
Sloupcovitý rozpad terciérního olivinického nefelinitu, Bedřich Mlčoch, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]