Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Střelice

Vyhledávání

Střelice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Střelice u Brna
Mapové listy: 2434, 24341
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Opuštěný lom v údolí Omického potoka
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Zarostlý lom o velikosti 5 × 10 × 20 m v granodioritech
Technický objekt: lom
ID : 3339

Geologie

Geologická charakteristika: V lomu vystupují středně zrnité amfibol-biotitické granodiority, které místy obsahují větší vyrostlice draselného živce. Z akcesorických minerálů se běžně vyskytuje titanit, zirkon, apatit a vzácně také allanit. Tmavé minerály jsou často postiženy chloritizací a živce sericitizací. Tyto granodiority vytváří v okolních biotitických granitech až granodioritech nepravidelná tělesa nebo smouhy s neostrými přechody. Časté jsou až několik decimetrů velké drobnozrnné enklávy amfibol biotitického granodioritu až tonalitu. Granodiority jsou proráženy žilou bazaltu o mocnosti až 15 cm, jejíž orientace je 82/55. Bazaltová žíla má místy patrné schlazené okraje. Původní vyrostlice pyroxenu jsou rekrystalovány na drobnozrnné agregáty zrn amfibolu. Poměrně běžné jsou také oscilačně zonální vyrostlice plagioklasu, které jsou místy postiženy sericitizací. V bazaltu byly nalezeny xenokrysty křemene lemované amfibolem (vytváří ocelární strukturu). Granodiority tvoří jen drobné výchozy, které se navíc místy v důsledku silného zvětrání rozpadají na písčitý detrit.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv - brněnský masiv - záp. granodioritová oblast
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit, bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Charakteristický výskyt amfibol-biotitického granodioritu brněnského masivu s průnikem bazaltové žíly v rámci mapování měřítka 1:25 000.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: špatný

Literatura

Buriánek D., Bubík M., Franců J., Fürychová P., Havlín A., Gilíková H., Janderková J., Konečný F., Krejčí Z., Krumlová H., Kryštofová E., Kunceová E., Müller P., Paleček M., Pecina V., Poul I., Sedlaček J., Skácelová Z., Šrámek J., Tomanová Petrová P., Verner K., Večeřa J., Vít J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Buriánek David, 26.10.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3339 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3339.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Bazaltová žíla v granodioritech., David Buriánek, 2011
Mafická enkláva v amfibol-biotitickém granodioritu., Irena Sedláčková, 2010
Vyrostlice plagioklasu v žíle bazaltu., Irena Sedláčková, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]