Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Spraše u Černíkovic

Vyhledávání

Spraše u Černíkovic

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Černíkovice
Mapové listy: 1413, 14132
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Zářez silnice Černíkovice – Třebešov, cca 500 m jižně od Černíkovic
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv pleistocenních spraší o výšce 1,5 m a délce 6 m.
Technický objekt: lom
ID : 3332

Geologie

Geologická charakteristika: Odkryv na okraji bilančního netěženého ložiska spraší pleistocenního stáří. Spraše žlutookrové barvy mají na ložisku mocnost 3-5 m a jsou charakteristické svým nízkým obsahem karbonátů, řádově v procentech (HYPR a kol. 1990). Vykazují zřetelnou horizontální odlučnost, hojné jsou stopy po prorůstání kořeny dřevin. Plavením bylo zjištěno nehojné společenstvo měkkýšů, zachované v podobě velmi fragmentárního materiálu. Identifikovány byly čtyři druhy (Pupilla loessica, Columella columella, Succinella oblonga a Trochulus cf. sericeus), které indikují periglaciální společenstvo sprašových stepí. Podstatně hojnější jsou rhizolity (enkrustované dutiny po jemných kořenech rostlin tvořené CaCO3)(POKORNÝ in press).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén - svrchní pleistocén
Témata: kvartérní geologie, paleontologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Jediná sprašová lokalita v regionu s prokázanou paleofaunou (měkkýši).
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Bez střetů.
Stav lokality: ucházející

Literatura

HYPR D., KRMÍČEK P., SEDLÁK M., SLOBODNÍKOVÁ H., SÝKORA B., ŠTOS P. (1990): Rychnov nad Kněžnou - okres, vybrané oblasti, I. fáze, regionální průzkum cihlářských surovin, etapa vyhledávací. Unigeo Ostrava, závod Brno. 79 str. MS – Depon. in Geofond Praha (GF P076882).; POKORNÝ R. (in press): Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou). Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pokorný Richard, 06.09.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3332 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3332.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Pokorný, 2011
Richard Pokorný, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]