Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ortoruly Jánský vrch

Vyhledávání

Ortoruly Jánský vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Jezeří
Mapové listy: 0233, 02331
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Výchozy nad lesní cestou, asi 250 m J. od kóty 739 Jánský vrch a 1.2 km ZJZ. od zámku Jezeří.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v lese na J. svahu kóty 739 Jánský vrch.
ID : 333

Geologie

Geologická charakteristika: Na severní straně výchozu jsou zastoupeny slabě usměrněné hrubozrnné metagranity, postižené pouze variskou metamorfní a deformační fází střižného charakteru se zřetelnou lineací roztažení V-Z. směru a subhorizontální foliací. Jižní část výchozu je tvořena arteriticky páskovaným typem plástevné ortoruly se strmými foliačními plochami prevariského, patrně kadomského stáří, které jsou provrásněny variskou deformační fází. Osy vrás leží v průsečíku starších a mladších foliačních ploch a jsou paraelní s lineací roztažení. Kontakt obou typů ortorul je relativně ostrý a dobře zřetelný. Je zde evidentní, že rozdílnému deformačnímu vývoji musí odpovídat i metamorfní vývoj. Prevariská, pravděpodobně kadomská, metamorfní fáze je zastoupená pouze v plástevných ortorulách, kdežto fáze variská postihuje oba typy ortorul.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: mrazový srub, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významná geologická lokalita na níž lze studovat vztah dvou generací ortorul a jejich rozdílný deformační a metamorfní vývoj v oblasti kateřinohorské klenby krušnohorského krystalinika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita leží v těsné blízkosti cca 300 m od NPR Jezerka, doporučujeme rozšířit ochranu NPR i na tuto lokalitu. 10.10.2009;

Literatura

Malkovský, M. et al. (1985): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 02-332 Most. - ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 09.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Mlčoch Bedřich 10.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 333 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/333.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]