Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalky u Sedlece

Vyhledávání

Skalky u Sedlece

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Sedlec na Moravě
Mapové listy: 3423, 34231
Oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: 2 km západně od žel. stanice Sedlec na Moravě, při rakousko-české hranici.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Bývalé lůmky na bioklastické vápence hrušeckých vrstev (střední až svrchní baden)
Technický objekt: lom
ID : 3326

Geologie

Geologická charakteristika: Několik menších zarostlých jam po dobývání středně až svrchně badenských řasových biodetritických vápenců až písčitých vápenců. Bloky vápenců jsou uloženy v jemnozrnném vápnitém světle hnědém slídnatém písku, který obsahuje chudou badenskou mořskou foraminiferovou faunu. Těžený vápenec byl historicky využíván na stavbu řady objektů v Lednicko-valtickém areálu.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: baden
Témata: těžební činnost a její následky
Jevy: charakteristická hornina, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5905     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Součást PP Skalky u Sedlece vyhlášené v roce 1.2.2014 Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Ochrana polopřirozené suché trávníky a subpanonské stepní trávníky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z geolgogického hlediska zajímavé stopy po historické těžební činnosti.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Kromě vegetace lokalita bez střetu zájmu.
Stav lokality: ucházející

Literatura

bez citací

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 29.07.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 10.10.12, Tomanová Petrová Pavla 11.07.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3326 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3326.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalky u Sedlece, staré dobývací lůmky na řasové vápence, silně zarostlé. Vápence využívány na stavby v LVA., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Biodetritický řasový vápenec středního až svrchního badenu., Pavla Tomanová Petrová, 2011
Skalky u Sedlece, staré dobývací lůmky na řasové vápence, silně zarostlé. Vápence využívány na stavby v LVA., Pavla Tomanová Petrová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]