Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lom v porfyrech Bělovsi - Březinka

Vyhledávání

Lom v porfyrech Bělovsi - Březinka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Náchod
Katastrální území: Běloves
Mapové listy: 0433, 04334
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 500 m v. od komplexu budov v lázních Běloves při turistické cestě na Dobrošov - Amerika. Rozsáhlý stěnový lom o 3 patrech. Nejnižší patro je zatopené a zarostlé.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom po těžbě porfyru.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3325

Geologie

Geologická charakteristika: Opuštěný částečně zarostlý a v nižších patrech i zatopený lom. Těžily se zde albitické granodioritové porfyry, které pronikají skrz novoměstské fylity. Rozsáhlá těžba těchto hornin byla využívána především na drcené kamenivo a byla ukončena začátkem 80tých let min století. Granodioritové porfyry zde tvoří žíly mocné několik metrů ojediněle dosahuje i desítek metrů. Geneticky se řadí jako žilný doprovod novohrádeckého masívu. Porfyry mají jemnozrnnou základní hnmotu, mají světle šedou barvu a často porfyrickou strukturu. Základní hmota je tvořena křemenem, albitem a draselným živcem o velikosti 0,04 až 0,1 mm. Vyrostlice tvoří také tyto minerály včetně biotitu u velikosti do 1mm. Biotit bývá často chloritizován přičemž uvolňuje část Fe v podobě rudních zrnek, nebo titanitu nebo epidotu. (Opletal et. al.1980) Nálezy zrudnění , které popsal k. Paděra stejně tak ložní žíla porfyroidu (popsáno Fediukem a Dudkem) jsou na lokalitě zasucené černošedými fylity, které na lokalitě vystupují v drobných výchozech. V s. části třetího patra lomu lze sledovat průnik granodioritových porfyrů skrz novoměstské fylity. (foto)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: charakteristická hornina, intruze, litologické rozhraní
Původ geologických jevů (geneze): magmatická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: porfyr, fylit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5736     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V oblasti Orlických hor ojedinělý a dobře přístupný výskyt granodioritových porfyrů, které pronikají novoměstskými fylity. Je součástí chráněného území PP Březinka vyhlášeného 4.9.2012. Lokalita je vyhlášena jako botanická a výskyt doporučených geologických fenoménů k ochraně nebyl respektován.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal M. (1980): Geologie Orlických hor. Ústř. úst. geol. Praha, nakladatelství ACADEMIA.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gürtlerová Pavla, 21.07.11
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 17.08.11, Kukal Zdeněk 11.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3325 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3325.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Nejnižší zatopené patro lomu v granodioritových porfyrech pronikajících skrz novoměstské fylity., Pavla Gürtlerová, 2011
Zasucené výchozy novoměstských fylitů na druhém patře lomu., Pavla Gürtlerová, 2011
Nejnižší zatopené patro lomu v granodioritových porfyrech pronikajících skrz novoměstské fylity., Pavla Gürtlerová, 2011
Výchozy novoměstských fylitů překryté sutí z granodioritového porfyru na druhém patře lomu., Pavla Gürtlerová, 2011
Kontakt novoměstských fylitů (s kladívkem) a granodioritového porfyru v jeho nadloží. , Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]