Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Špičák u Deštného

Vyhledávání

Špičák u Deštného

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Deštné v Orl. horách
Mapové listy: 1411, 14112
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 1,75 km sz. od Deštného v Orl. horách, na z. úbočí vrchu Špičák (833 m n. m.)
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný rozsáhlý lom o čtyřech patrech, v minulosti těžba pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu. Na spodním patře zbytky zpracování kamene (drtička) jinak zasucený a zarostlý. II. patro -nejrozsáhlejší těžba; III. patro - křemenná žíla.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3324

Geologie

Geologická charakteristika: Žilný peň uralitizovaného pyroxenicko-amfibolického gabrodioritu až gabra o rozměrech 4x0,5 km, který proniká metamorfity bazální části novoměstské série, zejména amfibolity a krystalickými břidlicemi. Masiv tvoří ploché těleso skloněné pod úhlem 60° k SV a buduje samostatný hřbet rovnoběžný s hřebenovou částí Orlických hor. Hornina má šedozelenou barvu, středně zrnitou až porfyrickou strukturu a je typická dlouhými lištami plagioklasů (labradorit až bytownit) světle šedé barvy o délce do 4 cm, které vykazují na lomu zřetelné lamelování. Místy se vyskytují polohy tvořené pouze lištami plagioklasů, gabrodiorit tak přechází v anortozit. Pyroxeny, diallag a hypersten jsou postiženy uralitizací, v původní podobě se zachovaly pouze v mikroskopických fragmentech. Na lokalitě je zajímavá akcesorie ilmenitu intramagmatického původu, tvořícího černohnědá zrna o velikosti do 1 cm, zarostlá v amfibolech nebo pyroxenech. Obsah TiO2 v hornině dosahuje průměrně 2,64-4,22% a v minulosti byl proveden průzkum zásob titanové rudy, ložisko se pro nízkou mineralizaci ukázalo jako nevhodné pro těžbu. Další minerální akcesorií jsou poměrně hojná zrnka a sloupečky apatitu, vzácnější je titanit, allanit, pyrit a chalkopyrit (Ulrych, Langrová 1979), dále pektolit tvořící jemně vláknité až radiálně paprsčité agregáty, zjištěn byl rovněž prehnit a laumontit. Gabro bylo v minulosti těženo jednoetážovým stěnovým lomem, činným s přestávkami v letech 1937 – 1994 (Vocílka 1980), materiál byl používán pro výstavbu pohraničního opevnění, později jako kvalitní betonářské a silniční kamenivo a také jako stavební a základový kámen (Hošek 1969).
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: petrologie, mineralogie, ložisková geologie
Jevy: charakteristická hornina, žíla (hydrotermální), minerál
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: gabro, diorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlépe odkrytý výchoz gabrodioritu v Orlických horách, zajímavá mineralogická asociace.
Součást VCHÚ: CHKO Orlické hory
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Případné obnovení těžby v lomu.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Těžba v lomu ukončena. Doporučeno zachovat geologicky cenné fenomény a provézt citlivou rekultivaci. Zamezit ukládání odpadu. 19.8.2011;

Literatura

HOŠEK M. (1969): Inventarisace ložisek stavebních nerostných surovin na listu mapy M-33-69-B Javornice. MS depon. v Geofondu Praha (GF P121084); ULRYCH J., LANGROVÁ A. (1979): Ilmenit z gabra na Špičáku u Deštné (Orlické hory). Čas. Mineral. Geol., 24, 2, 201 – 205.; VOCÍLKA M. (1980): Geologický průzkum Velkého a Malého Špičáku v Orlických horách. Sbor. GPO, 6, 21, 37 – 47.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pokorný Richard, 20.07.11
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 19.08.11, Kukal Zdeněk 02.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3324 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3324.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Lom na Špičáku. Gabrodiorit s porfyrickou strukturou se světle šedými vyrostlicemi plagioklasů. , Pavla Gürtlerová, 2011
Lom na Špičáku. Gabrodiorit., Pavla Gürtlerová, 2011
II. patro lomu na Špičáku., Pavla Gürtlerová, 2011
I. patro lomu na Špičáku. Pohled k severu. , Pavla Gürtlerová, 2011
III. patro v lomu na Špičáku. Křemenná žíla., Pavla Gürtlerová, 2011
Lom na Špičáku. Gabrodiorit s porfyrickou strukturou se světle šedými vyrostlicemi plagioklasů. , Pavla Gürtlerová, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]