Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na Dolech

Vyhledávání

Na Dolech

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Kunštát u Orlického Záhoří
Mapové listy: 1412, 14123
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 1,5 km jz. od Orlického Záhoří
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: kaverna po těžbě krystalického vápence, která v zadní partii přechází v přirozené krasové podzemí
Technický objekt: důlní dílo, staré dobývky
ID : 3323

Geologie

Geologická charakteristika: Protáhlé těleso krystalických vápenců v délce 500 m a šířce 50 m, orientované rovnoběžně s hlavním hřebenem Orlických hor a situované v komplexu rul a především svorů, místy silně grafitických. Protože karbonáty jsou v regionu Orlických hor poměrně vzácné, většina výskytů byla v minulosti těžena za účelem výroby vápna pro hutě zpracovávající místní chudé železné rudy a také pro stavební účely. Zdejší ložisko bylo vytěženo pravděpodobně již v období před třicetiletou válkou. Těžba probíhala podpovrchovým způsobem, čímž došlo k otevření krasové dutiny. Jedná se o mírně skloněnou rozvětvenou chodbu v délce cca 40 m, která vykazuje četné stopy po proudící vodě, celková délka od vchodu včetně vyrubané vstupní kaverny činí 57,5 m, celková denivelace 12,5 m. Stěny a strop jsou zbrázděny erozními rýhami a prohlubněmi, unikátem jsou evorzní hrnce ve stropě jeskyně, dosahující průměru 30-50 cm. Dno jeskyně pokrývá velmi jemná slídnatá zvětralina o proměnlivé mocnosti. Jeskyně postrádá krasovou výzdobu, ze stěn vyvětrávají lamely křemene, charakteristické je pestré zbarvení stěn vymodelovaných v okolních svorech. Spodní patro jeskyně je permanentně zatopeno. Vstup do podzemí je osazen mříží a trvale uzamčen. Jeskyně je evidována jako zimoviště netopýrů.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum až proterozoikum
Témata: petrologie, těžební činnost a její následky, geomorfologie
Jevy: jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody), antropogenní (činnost lidská)
Hornina: mramor (krystalický vápenec, dolomit), svor
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní spojení důlní těžby a krasového podzemí, jediná krasová jeskyně v Orlických horách, jedinečně zachovalé erozní a evorzní tvary.
Součást VCHÚ: CHKO Orlické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

SVOBODA K. (1993): Příspěvek k poznání krasových jevů v karbonátových horninách Orlických hor. Knihovna ČSS, 24: 27–30.; POKORNÝ R. (2008): Historie hornictví na Rychnovsku II. Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 15/3–4: 85–146

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pokorný Richard, 20.07.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3323 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3323.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Pokorný, 2011
Richard Pokorný, 2007
Richard Pokorný, 2007
Richard Pokorný, 2007
Richard Pokorný, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]