Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lukavice - Karel Jan

Vyhledávání

Lukavice - Karel Jan

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
Mapové listy: 1413, 14132
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: z. okraj obce Lukavice, 3,5 km ssv. od Rychnova n. Kn.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Největší ložisko lateritů až lateritických bauxitů v Čechách, otevřené mělce podpovrchovým dolem
Technický objekt: důlní dílo
ID : 3322

Geologie

Geologická charakteristika: Laterity v okolí Lukavice vznikaly v období svrchní křídy, kdy docházelo ke zvětrávání krystalického předplatformního podloží a nabohacování zvětralin o oxidy Al a Fe. Zvětraliny se hromadily v terénních depresích, které vytvořily několik nespojitých pánviček o mocnosti několika metrů. Akumulace lukavických lateritů představuje největší a zároveň jedno z mála ložisek lateritů v České republice (Konta 1954). Díky obsahu Fe2O3 průměrně 20-25% byly laterity na několika místech těženy jako chudá železná ruda. Na lokalitě byly stanoveny tři typy lateritu, které se odlišují poměrem Fe:Al:Si. Struktura horniny je celistvá, pizolitická až porézní, barva temně červenohnědá, lesklá. Zrudnění železa je vázáno na hematit a chamosit, hliník je fixován v böhmitu a diasporu. Akcesoricky se vyskytuje biotit a zirkon, zajímavý je obsah TiO2, dosahující max. 4,8%. Na lokalitě rovněž probíhaly ověřovací práce za účelem posouzení vhodnosti suroviny pro získávání hliníkové rudy, případně jako cementárenské suroviny. Největším železnorudným dolem byl Karel Jan ve střední části obce Lukavice, provozovaný do r. 1875. Délka přístupných štol dosahuje cca 300 m, dalších cca 250 m je permanentně zatopena či zavalena. Denivelace činí 9 m. V nadloží spočívají křídové sedimenty bělohorského souvrství. Díky průsaku srážkové vody se ve štolách tvoří bohatá krasová výzdoba – brčka, záclonky, sintrové kůry, jeskynní perly, pozorovány byly i excentrické stalaktity. Vstup do podzemí je osazen mříží a trvale uzamčen.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - orlicko-žďárský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída
Témata: ložisková geologie, petrologie, těžební činnost a její následky
Jevy: kras, zrudnění
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , chemogenní, antropogenní (činnost lidská)
Hornina: slínovec, laterit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Rozsáhlý štolový systém, kterým je otevřeno ložisko křídových lateritů
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů
Stav lokality: dobrý

Literatura

KONTA J. (1954): Příspěvek k petrografii a genesi rychnovského bauxitu. Acta Universitatis Carolinae, Geologica, 9, 37-63.; POKORNÝ R. a kol.(2004): Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 11/1, 1-56; POKORNÝ R. (2008): Historie hornictví na Rychnovsku II. Acta Musei Richnoviensis, Sect. Natur., 15/3–4: 85–146.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pokorný Richard, 20.07.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 23.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3322 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3322.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Richard Pokorný, 2011
Richard Pokorný, 2011
Richard Pokorný, 2011
Richard Pokorný, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]