Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skalní brána

Vyhledávání

Skalní brána

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Podhůří
Mapové listy: 0233, 02331
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: JV. svah kóty 853 Jedlová, asi 1.5 km SV. od Kunratické myslivny a 600 m JJZ. od údolní nádrže Jezeří.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalní výchoz ve tvaru brány.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 332

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní útvar vzhledu skalní brány. Dva masivní pilíře vzdálené od sebe asi 2 m jsou přibližně ve výšce 5.5 m spojeny obloukovitou klenbou. Mezi oběma pilíři totiž prochází puklinový zlom tvořený několika paralelními puklinami. Vlivem mrazového zvětrávání se hornina rozpadla na drobné bloky, které vypadly. V horní části se zachoval tenký oblouk složený jen z několika zaklesnutých bloků. Skalní brána je tvořena starší, polfázově metamorfovanou muskovit-biotitickou ortorulou. V levé části horního pilíře je dobře patrný starší strmý systém ploch břidličnatosti, které byly během variské orogeneze zvrásněny.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skalní brána (most), mrazový srub, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání mrazové
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky pozoruhodný přírodní útvar.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Astor, E. (1992): Erzgebirge. Meyers Naturführer. - Meyers Lexikonverlag. - Mannheim - Leipzig - Wien - Zürich. 166 str.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 13.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 14.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 332 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-10-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/332.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]