Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pískovna Olešnice

Vyhledávání

Pískovna Olešnice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Olešnice
Mapové listy: 0334, 03341
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Z od Olešnice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pískovna
Technický objekt: pískovna
ID : 3318

Geologie

Geologická charakteristika: V rekultivované těžebně v Olešnici jsou odkryty fluviální písky a štěrky jen do hloubky 3 m; celková mocnost fluviálních uloženin, doložená vrty, je však 7 m. Jde především o vzájemně se seřezávající sety středně hrubého písku s příměsí štěrku, který směrem do nadloží je hrubší a postupně přechází až do silně písčitého štěrku. V polovině profilu je výrazná poloha s klasty o velikosti až 3 cm. V době ukládání těchto sedimentů měl tok divočící charakter, kde docházelo k častému překládání koryt. Tomu nasvědčuje i výsledek paleoproudového měření (SZ–JV).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: sedimentologie, kvartérní geologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: štěrkopísek
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný kvartérní geologický profil
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Eventuelně povolení OÚ Olešnice
Stav lokality: špatný

Literatura

Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 23.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3318 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3318.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Měření paleoproudů. Fluviální písčité štěrky s bazí 286 m n.m. , Tomáš Štor, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]