Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Obřany - lom

Vyhledávání

Obřany - lom

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Obřany
Mapové listy: 2432, 24324
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Opuštěný lom na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech.
Charakteristika objektu: Opuštěný lom ve východní granodioritové oblasti brněnského masivu
Technický objekt: lom
ID : 3309

Geologie

Geologická charakteristika: Intruzivní horniny východní granodioritové oblasti. Převažující horninou jsou šedé načervenalé, středně až hrubě zrnité amfibol biotitické granodiority. Jejich minerální složení zahrnuje křemen (25–30 obj. %), plagioklas (30–35 obj. %), amfibol (25 obj. %), biotit/chlorit (10–15 obj. %) a K-živec (do 5 obj. %). Hojnou akcesorií je titanit, relativně časté jsou akcesorické magnetit a apatit. Epidot, který je v horninách taktéž relativně hojný, je sekundární. Pro tyto horniny je charakteristická epidotizace. Místy je možno pozorovat nevýraznou magmatickou foliaci. Do granodioritů intrudují středně zrnité, světle šedé, načervenalé granity až granodiority složené z křemene, draselného živce, plagioklasu a vzácného biotitu, akcesorický je opakní minerál. Křemen tvoří velká xenomorfní, slabě undulózní zrna, draselné živce jsou tabulkovité s nerovnými okraji, často perthitické a místy až albitizované. Plagioklas tvoří zakalené, obvykle sericitizované tabulky. Biotit je vzácný, tvoří drobné, světle hnědé, slabě chloritizované lupínky. Kontakty mezi oběma tyy granodioritů jsou často tektonicky přepracované.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv - brněnský masiv - vých. granodioritová oblast
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Východní granodioritová oblast.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není.
Stav lokality: špatný

Literatura

GADAS, P. – GREGEROVÁ, M. (2006): Mafické enklávy z granitoidů vystupujících v širším okolí Blanska. – Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 89–94.` Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 10.06.11, Kukal Zdeněk 05.03.18

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3309 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3309.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Amfibol biotitické granodiority v opuštěném lomu na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech. , Pavel Hanžl, 2010
Amfibol biotitické granodiority v opuštěném lomu na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech. , Pavel Hanžl, 2010
Amfibol biotitické granodiority v opuštěném lomu na konci Mlýnského nábřeží v Obřanech. Do granodioritů intrudují středně zrnité, světle šedé, načervenalé granity až granodiority. , Pavel Hanžl, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]