Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ponávka

Vyhledávání

Ponávka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Česká
Mapové listy: 2432, 24324
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: V zářezu cesty a ve výchozech kolem ní na ostrohu nad zákrutem Ponávky v. od České.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Devonská bazální klastika.
ID : 3304

Geologie

Geologická charakteristika: Klastické spodnodevonské sedimenty zóny Babího lomu.Výskyt leží v tektonicky omezené kře mezi metabazalty na Z a biotitickými granodiority na V. Na bázi pod cestou vystupují sedimenty brekciovitého charakteru. Z písčité, zčásti rekrystalizované základní hmoty vystupují angulární až polozaoblené, až několik cm velké klasty hornin. Mezi převažujícími křemeny se objevují valouny a klasty granitových hornin, kvarcitů, bazaltů, rohovců a prachovců. Na výchozech kolem cesty se střídají prachovce s lavicemi křemenných slepenců. V jámovém lůmku na hřbetu s. od cesty je odkryta k západu strmě se uklánějící lavice křemenných slepenců v červených prachovcích na kontaktu s rozvětralými granodiority brněnského masivu. V horninách je velmi dobře vyvinuta vrstevnatost, má s.-j. průběh, charakteristické jsou strmé sklony k Z, ale objevují se i plošší stavby, někdy dokonce s úklonem k V až SV. To by mohlo indikovat existenci větší s.-j. vrásy. Prachovce jsou postiženy zřetelnou s.-j. subvertikální kliváží.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon
Témata: sedimentologie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: brekcie, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Devonská bazální klastika.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Není.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 10.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3304 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3304.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Klastické spodnodevonské sedimenty zóny Babího lomu. Na bázi vystupují sedimenty brekciovitého charakteru., Pavel Hanžl, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]