Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Žabovřesky

Vyhledávání

Žabovřesky

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Žabovřesky
Mapové listy: 2432, 24324
Geologická správní oblast: Brněnská aglomerace, tišnovská a kuřimská kotlina
Lokalizace: Nejsevernejší lom na Kamenomlýnské ulici ležící za garážemi severně od záhybu Svratky v Jundrovské kotlině.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Mylonitová zóna na kontaktu jundrovského tonalitu a metabazitové zóny.
Technický objekt: lom
ID : 3303

Geologie

Geologická charakteristika: Hlavní horninou jsou biotitické silně chloritizované tonality, které směrem k V přechází do silně zbřidličnatělých hornin tvořící první desítky metrů mocnou mylonitovou zónu. Mylonity se v této zóně strmě uklánějí k východu a nesou na sobě ohlazovou lineaci severojižního průběhu. Místy obsahují karbonátové žilky. V rámci mylonitové zóny jsou v jižnějších lomech dokumentovány i tektonické šupiny granodioritů v horninách metabazitové zóny. V jižněji ležících lomech převažují nedeformované nebo jen slabě usměrněné hrubě zrnité biotitické až amfibol biotitické granodiority a tonality. Minerální složení horniny zahrnuje plagioklas (50 obj. %), draselný živec (5–10 obj. %), křemen (15 obj. %), amfibol (10–20 obj. %) a biotit (5–10 obj. %). Velmi hojnou akcesorií jsou titanit a opakní minerály, relativně hojnou akcesorií je apatit, který tvoří sloupečkovité krystaly do 0,3 mm. Tyto horniny obsahují různě velké enklávy gaber a dioritů. V horní části lomu vystupují na reliktu skalní terasy štěrky, které odpovídají výškově tuřanské terase, jejíž sedimentace probíhala na přelomu spodního a středního pleistocénu, a které jsou překryty kamenitohlinitými svahovinami.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv - brněnský masiv - dioritová zóna, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma), kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: geologie
Jevy: skála, říční terasa, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): tektonická, sedimentární
Hornina: mylonit, spraš, štěrk, tonalit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Mylonity v jundrovském granodioritu.
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Do budoucna se počítá s rozšířením stávajících komunikací.
Stav lokality: špatný

Literatura

Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 10.06.11, Gürtlerová Pavla 27.09.12, Buriánek David 20.10.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3303 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3303.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Střední část mylonitové zóny se silně deformovanými tonality. , Pavel Hanžl, 2009
Mylonitizované tonality s polohou říčních štěrků a svahovinami s eolickou příměsí v nadloží., Pavel Hanžl, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]