Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Holedná

Vyhledávání

Holedná

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Jundrov
Mapové listy: 2432, 24324
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Zářez cesty po severním svahu Holedné.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Ultramafické a ultrabazické horniny dioritové zóny brněnského masivu.
ID : 3301

Geologie

Geologická charakteristika: Různě intenzivně alterované a zvětralé serpentinizované ultrabazické horniny obsahující čočkovité partie s chloritovými skvrnami. Místy se objevují náznaky páskování. Do ultramafických hornin pronikají jz. diority a uzavírají v sobě drobné xenolity okolní horniny. V úlomcích se objevují jednoduché křemen živcové pegmatity a horniny vzhledu gabra s kumulátovými texturami. Na z. konci zářezu je v hornině vtroušen jemný pyrit. Serpentinity se skládají hlavně z minerálů serpentinové skupiny a jen místy bývá přítomen klinopyroxen, opakní minerály, tremolit, mastek, karbonáty, chlorit nebo flogopit. V reliktech se objevují i olivíny. Převážná většina serpentinitů se téměř výhradně skládá z minerálů serpentinové skupiny, které tvoří interpenetrační nebo smyčkovou strukturu. Horniny jsou silně tektonicky porušené drobnými zlomy systémů SZ–JV a SV–JZ. Většinou se jedná o horizontální posuny, často s poklesovou složkou. Zlomy směru SZ–JV kopíruje výraznější mylonitová zóna.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv - brněnský masiv - dioritová zóna
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: geologie, petrologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: serpentinit (hadec)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Serpentinity dioritové zóny.
Střety zájmů: bez střetů, turistika
Popis střetů zájmů: zasucování
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 10.06.11, Gürtlerová Pavla 27.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3301 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3301.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Rekrystalizovaná enkláva hornblenditu v dioritu., Pavel Hanžl, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]