Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jezevčí vrch

Vyhledávání

Jezevčí vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Česká Lípa
Katastrální území: Heřmanice v Lužických horách, Mařenice
Mapové listy: 0313, 03133
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Vrcholové partie Jezevčího vrchu, k. 665,4, mezi obcemi Mařenice a Heřmanice, asi 5 km sz. od Jabloného v Podještědí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Zalesněný vrch. Výchozy ve ve vrcholových partiích (trachyt) na spodních svazích a na úpatí vrchu (křídové pískovce).
ID : 33

Geologie

Geologická charakteristika: Vrcholovou část vrchu tvoří vulkanické těleso vypreparované z křídových sedimentů, tvořené dle Shrbeného a Macháčka (1973) sodalitickým, alkalickým trachytem s příměsí analcimu a nefelinu. Na svazích vrchu se vyskytují suťová pole. Dolní svahy a úpatí vrchu tvoří křídové pískovce náležející k březenskému souvrství (coniac). Pískovce jsou křemenné (kvádrové), středně, méně i hrubě zrnité, převážně lavicovité, místy s šikmo zvrstvenými polohami. V pískovcovém souvrství vytvořila selektivní eroze morfologicky členitý reliéf (rokle, pískovcové hřbety).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geomorfologie, petrologie, botanika, sedimentologie
Jevy: kamenné moře, skalní strž (rokle), skalní ostroh, skála, skalní věž, suťové pole, voštiny, selektivní eroze
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, sedimentární
Hornina: trachyt
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 146     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Trachytová kupa se smíšeným porostem a starou bučinou. Zbytky přirozených bukojavorových jasenin, s bohatým podrostem ohrožené měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) na vrcholu, jsou vzácnou ukázkou obdobných vrcholových formací suťových lesů v Lužických horách.Součást CHKO Lužické hory. Plocha 80 ha. Vyhlášení ZCHÚ: MKI, 18. 11. 1967, č. předpisu: 13.902/67; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 17.094/87 z 21. 12. 1987).
Součást VCHÚ: CHKO Lužické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Shrbený, O. - Macháček, V. (1973): Microelements in melilitic rocks in northern Bohemia. - Čas. min. geol., 19, 1, 15 - 25, Praha. Mackovčin P., Sedláček M. a Kuncová J. (2002): Chráněná území ČR - Liberecko, Svazek III. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 331 s.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Valečka Jaroslav, 11.11.94
Aktualizoval(a): Adamovič Jiří 17.02.07, Lorencová Markéta 26.06.07, Valečka Jaroslav 11.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 33 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/33.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Panenský kámen na jižním úbočí vrchu je tvořen prokřemenělým pískovcem, na některých místech mřížovitě prostoupeným železitými a křemennými žilkami., Markéta Vajskebrová, 2015
Panenský kámen na jižním úbočí vrchu je tvořen prokřemenělým pískovcem, na některých místech mřížovitě prostoupeným železitými a křemennými žilkami., Markéta Vajskebrová, 2015
Panenský kámen na jižním úbočí vrchu je tvořen prokřemenělým pískovcem, na některých místech mřížovitě prostoupeným železitými a křemennými žilkami., Markéta Vajskebrová, 2015
Plochý vrchol trachytové kupy Jezevčí vrch., Markéta Vajskebrová, 2015
Panenský kámen na jižním úbočí vrchu je tvořen prokřemenělým pískovcem, na některých místech mřížovitě prostoupeným železitými a křemennými žilkami., Markéta Vajskebrová, 2015
Panenský kámen na jižním úbočí vrchu je tvořen prokřemenělým pískovcem, na některých místech mřížovitě prostoupeným železitými a křemennými žilkami., Markéta Vajskebrová, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]