Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kníničky - stará pískovna

Vyhledávání

Kníničky - stará pískovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Kníničky
Mapové listy: 2432, 24324
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Zářez staré pískovny na z. konci ulice U luhu v Kníničkách.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Odkryv facií „písků a petromiktních štěrků“ ottnangu. Ve stěně je odkryt vrstevní sled o mocnosti 7 m.
Technický objekt: pískovna
ID : 3299

Geologie

Geologická charakteristika: Na bázi vystupují rezavě zbarvené středno- až hrubozrnné křemenné písky a drobnozrnné křemenné štěrky s šikmým korytovým zvrstvením. Nehojně obsahují několik cm velké ploché závalky zelenošedých a hnědošedých prachovitých jílů. Výše jsou střednozrnné písčité petromiktní štěrky s podpůrnou strukturou písčité matrix a s polohami relativně velkých závalků tvořených šedými a zelenošedými nevápnitými jíly. Lokálně se do spodní části štěrků vkládá 50 cm mocná vykliňující poloha tvořená střídáním šedých, okrově navětralých prachů, písčitých prachů a nevápnitých jílů. Jemné sedimenty – tj. šedý nevápnitý jíl ze závalku i prachy z čočkovité polohy ve štěrcích – obsahovaly obdobnou mikrofaunu aglutinovaných foraminifer a jehlic hub (viz popis legendové položky 23), která je kompletně redeponovaná ze svrchní křídy. Autochtonní mikrofauna zcela chybí. Křídové redepozice jsou pro sedimenty ottnangu v širší oblasti Moravy a Dolního Rakouska typické. Sedimenty v pískovně lze interpretovat jako fluviolakustrinní uloženiny v rámci jezerní delty. Podobné sedimenty, navíc překryté sprašemi, jsou odkryty v zářezu střelnice na tělese nedostavěné německé dálnice z. od obce.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část
Stratigrafie: kenozoikum - neogén - miocén - spodní miocén - ottnang
Témata: sedimentologie
Jevy: zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, štěrk
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Štěrky Jinačovického prolomu.
Střety zájmů: dopravní stavby, zástavba
Popis střetů zájmů: Místo se nachází v prostoru rozrůstající se zástavby, poblíž tělesa rozestavěné dálnice R43.
Stav lokality: ucházející

Literatura

MÜLLER, P. – NOVÁK, Z. et al. (2000): Geologie Brna a okolí. – Český geologický ústav, Praha. 90 s.`Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 10.06.11, Gürtlerová Pavla 27.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3299 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3299.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Polohy písků a závalky jílů ve štěrcích ottnangu., Pavel Hanžl, 2010
Štěrky Jinačovického prolomu – stará pískovna Kníničky; facie „písků a petromiktních štěrků“ ottnangu., Pavel Hanžl, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]