Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Údolí Vrbovce

Vyhledávání

Údolí Vrbovce

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Bystrc
Mapové listy: 2432, 24324
Geologická správní oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Jižně od sídliště Bystrc po pravém břehu potoka Vrbovec jsou odkryty horniny metamorfního pláště západní části brněnského masivu. Instruktivní defilé začíná u vodárenského objektu.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Metamorfní plášť západní části brněnského masivu.
ID : 3297

Geologie

Geologická charakteristika: Páskované metamorfované tufy zvrásněné do drobných nepravidelných vrásek s vergencí k východu. Střídání křemitých rul a metamorfovaných tufů pokračuje dále po proudu potoka. Asi po 200 metrech se v rulách objevují jemnozrnné a mylonitizované amfibolity, které vystupují v prudkém svahu nad potokem asi 200 m z. od kóty 308 m. (db. BB250) a obsahují čočky tremolitických mramorů. Jemnozrnné, šedé až tmavošedé mramory jsou většinou masivní, místy však mohou mít vyvinutu foliaci. Mramory jsou tvořeny kalcitem a dolomitem, dále může být přítomen tremolit, chlorit, apatit, křemen, mastek. Množství dolomitu je velmi proměnlivé. Na některých vzorcích je podstatným karbonátem, jinde tvoří jen relikty obklopené kalcitem. Drobné čočky o délce maximálně 1 m a šířce 0,5 m zde tvoří přibližně severojižně orientovanou, maximálně první desítky metrů mocnou zónu v intenzivně mylonitizovaných amfibolitech. Orientace mylonitů na výchozech je 290/50. Jemnozrnné, šedé až tmavošedé mramory jsou většinou masivní, místy však mohou mít vyvinutu foliaci. Mramory jsou tvořeny kalcitem a dolomitem, dále může být přítomen tremolit, chlorit, apatit, křemen, mastek. Níže po proudu pak vystupují silně usměrněné diority, přímý kontakt hornin není odkryt a je pravděpodobně zlomový.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - metamorfní plášť brněnského masivu
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: strukturní geologie (tektonika), vulkanologie
Jevy: skála, sesuv, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: tuf, amfibolit, mramor (krystalický vápenec, dolomit), mylonit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Metamorfní plášť západní části brněnského masivu.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turisticky exponovaná oblast.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 10.06.11, Kukal Zdeněk 20.12.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3297 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-08-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3297.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Horniny metamorfního pláště západní části brněnského masivu. Za vodárenským objektem jsou odkryty páskované metamorfované tufy zvrásněné do drobných nepravidelných vrásek. , Pavel Hanžl, 2010
Lavice neogénních štěrků nasedající na podložní krystalinické horniny., Pavel Hanžl, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]