Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Brněnská přehrada - Osada

Vyhledávání

Brněnská přehrada - Osada

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Kníníčky
Mapové listy: 2432, 24324
Oblast: Letovické, krhovické, nectavské a svinovsko-vranovské krystalinikum; moravikum; krystalinikum miroslavské hrástě; brunovistulikum
Lokalizace: Na levém břehu Brněnské přehrady, při vyústění žlíbku od restaurace Osada nedaleko od lodní zastávky Osada
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Asi 4 m vysoký profil v kvartérních sedimentech - terasové štěrky a nadložní deluvioeolické sedimenty těsně nad úrovní běžné hladiny vody přehradní nádrže Brno
ID : 3294

Geologie

Geologická charakteristika: Na levém břehu Brněnské přehrady, při vyústění žlíbku od restaurace Osada , vystupuje podél několika desítek metrů dlouhého břehu asi 4 m vysoký profil v kvartérních sedimentech odkrytý erozním působením vod přehradního jezera. Na podložní diority a granodiority brněnského masivu zde nasedají říční štěrky ve viditelné mocnosti 1-2 m, překryté prachovitými sedimenty s patrnou vrstevnatostí, které zřejmě představují nivní hlíny. Na ně nasedají další prachovité sedimenty s čočkovitými polohami tvořenými písčitým až štěrkovitým detritem pocházejícím většinou z granitoidních hornin. Celkově jde o naváté sedimenty (spraše) s příměsí ronem přemístěných písčitě zvětralých granodioritů a dioritů z výše položených částí svahu. Celý komplex je překrytý nejmladšími (svrchně pleistocénními) sprašemi, tentokrát již s minimálním podílem svahovin. V profilu jsou viditelné dvě polohy náznakově vyvinutých půd. Ve valounech terasových štěrků jsou zastoupeny horniny moravika (především bítešská ortorula), dále pak metamorfované horniny svrateckého krystalinika a moldanubika. Stáří štěrků je patrně středně pleistocénní, stejně jako podstatná část nadložních deluvioeolických sedimentů.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: střední pleistocén
Témata: sedimentologie, stratigrafie, kvartérní geologie
Jevy: říční terasa
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru), akvatická (činnost vody)
Hornina: spraš, štěrk, diorit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: významná lokalita v ZGM25, ukázkový příklad překrytí fluviální terasy sprašoidními sedimenty
Střety zájmů: turistika, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: malé
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Díky normální hladině vody v přehradě horší přístupnost 25.06.2014;

Literatura

Hanžl P. et al., 2011: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 list 24324, Brno sever.- Český geologický ústav Praha; Balatka B., Sládek J. (1958):Vývoj výzkumu říčních teras v Českých zemích, Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pecka Tomáš, 02.06.11
Aktualizoval(a): Hanžl Pavel 06.10.11, Vít Jan 25.06.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3294 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-06-26]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3294.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Spraše a říční terasy Svratky. Kvartérní sedimenty na břehu Brněnské přehrady – celkový pohled na profil., Jan Vít, 2009
Jan Vít, 2002
Jan Vít, 2002
Jan Vít, 2002
Jan Vít, 2002


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]