Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Horky nad Jizerou - cihelna

Vyhledávání

Horky nad Jizerou - cihelna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Mladá Boleslav
Katastrální území: Horky nad Jizerou
Mapové listy: 1312, 13112
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - jizerská křída a křída dolního Labe, Ploučnice, Kamenice a Děčínského Sněžníku
Lokalizace: Sz. okraj obce, při silnici do Chotětova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Hliniště, částečné zavezené na východní straně, dá se vstoupit po zarostlé polní cestě nad stěnou, vchod od silnice Horky nad Jizerou- Chotětov
Technický objekt: hliniště
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3293

Geologie

Geologická charakteristika: Souvrství střednopleistocenních a svrchnopleistocenních spraší s min. 4 výraznými fosilními půdami sdruženými do PK. Časté erozivní rozhraní dokládá hiáty v sedimentaci. Ojediněle v půdách výrazné výsušné trhliny. Časté nálezy archeologických artefaktů v profilu. Přítomnost malakofauny. Mělké výplně drobných depresí (holocén) na povrchu svědčí o starších morfologických nerovnostech na povrchu pleistocenních spraší,vzniklých erozí.Mocnost souvrství je 10 - 15 m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: kvartérní geologie, historie, paleontologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: diskordance, konkrece, bahenní praskliny
Původ geologických jevů (geneze): eolická (činnost větru)
Hornina: spraš
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Významný kvartérně-gelogický profil s řadou půdních komplexů malakofauny, kostí, včetně archeologických nálezů. Příklad multidisciplinárního výzkumu. Doporučujeme regulovat zavážení hliniště a občasnou těžbu tak, aby západní stěna byla neporušena pro další výzkumy a případné exkurze.
Střety zájmů: těžba povrchová, skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Občasná těžba a zavážení hliniště.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: částečně zavezeno 30.05.2011; V současné době je stav velmi podobný poslednímu z roku 2011.Protože se jedná o poslední pěkný odkryv spraší s fosilními půdami a archeologickými nálezy ve středních Čechách, navrhujeme chránit tento zbytek profilu . Částečně zavezeno jako v roce 2011. 20.11.2012;

Literatura

Ložek Vojen (1964):Quartärmollusken der Tschechoslovakei. Rozpravy ÚÚG,31,374s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 30.05.11
Aktualizoval(a): Havlíček Pavel 30.05.11, Havlíček Pavel 20.11.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3293 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3293.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Sprašové souvrství s fosilními půdami, severní stěna., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Sprašové souvrství s fosilními půdami, severní stěna., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Sprašové souvrství s fosilními půdami, severní stěna., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Sprašové souvrství s fosilními půdami, severní stěna., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Sprašové souvrství s fosilními půdami, severní stěna., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Sprašové souvrství s fosilními půdami, severní stěna., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]