Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Mrazové sruby na Jeřabině

Vyhledávání

Mrazové sruby na Jeřabině

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Mníšek
Mapové listy: 0231, 02314
Geologická správní oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Asi 2.1 km Z. od Z. okraje vodní nádrže Janov a 2.7 km SZ. od kapličky v obci Křížatky. Na pravé straně od silnice od Křížatek do Mníšku, zhruba v polovině vzdálenosti.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy na JV. vrcholu kóty 785 m Jeřabina.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 329

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchozy jsou tvořeny hrubozrnným porfyrickým metagranitem ve tvaru velké budiny obklopené usměrněnou hrubozrnnou okatou muskovit-biotitickou ortorulou. Foliační plochy ortoruly v blízkosti metagranitu kopírují tvar budiny. Přechod zbřidličnatělé ortoruly do makroskopicky prakticky neusměrněného metagranitu je v rozmezí několika cm. V ortorule je zřetelně vyvinut charakteristický systém S-C-ploch, podle jejichž orientace se dá soudit na směr relativního transportu. Výchozí horninou pro metagranit i ortorulu byl prevariský hrubozrnný porfyrický muskovit-biotitický granit deformovaný a metamorfovaný v průběhu variské orogeneze. Intenzita metamorfózy je u obou hornin stejná, horniny se navzájem liší jen intenzitou deformačního postižení, které má charakter střižné deformace. Jednotlivé minerály reagují na deformaci rozdílným způsobem. Nejméně postiženy jsou původní vyrostlice draselného živce, které jsou v metagranitech prakticky beze změn. Naproti tomu plagioklas a křemen jsou většinou rekrystalizované a rozpadlé do monominerálních shluků zrn.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: petrologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: deformační stavby, skalní okno, skalní převis , charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Výchozy velmi vhodné ke studiu vztahu mezi metagranity a ortorulami. Pestrost tvarů skalního reliéfu a doklad mrazového zvětrávání.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality. 8.10.2009;

Literatura

Mlčoch, B. et al. (1990): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSR 1 : 25 000 02-314 Litvínov. - ÚÚG Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 11.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 329 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/329.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy na vrcholu Jeřabiny (788 m) modelované mrazovým zvětráváním jsou tvořeny hrubozrnným porfyrickým metagranitem ve tvaru velké budiny obklopené hrubozrnnou okatou ortorulou. Na jedné ze skal je postavena rozhledna Jeřabina., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní výchozy na vrcholu Jeřabiny (788 m) modelované mrazovým zvětráváním jsou tvořeny hrubozrnným porfyrickým metagranitem ve tvaru velké budiny obklopené hrubozrnnou okatou ortorulou. Na jedné ze skal je postavena rozhledna Jeřabina., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní výchozy na vrcholu tvořené metagranitem obklopeným hrubozrnnou okatou ortorulou dokumentovanou na detailu., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní výchozy na vrcholu Jeřabiny (788 m) modelované mrazovým zvětráváním jsou tvořeny hrubozrnným porfyrickým metagranitem ve tvaru velké budiny obklopené hrubozrnnou okatou ortorulou. Na jedné ze skal je postavena rozhledna Jeřabina., Markéta Vajskebrová, 2017
Skalní výchozy na vrcholu Jeřabiny (788 m) modelované mrazovým zvětráváním jsou tvořeny hrubozrnným porfyrickým metagranitem ve tvaru velké budiny obklopené hrubozrnnou okatou ortorulou. Na jedné ze skal je postavena rozhledna Jeřabina., Markéta Vajskebrová, 2017
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]