Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skrýjsko-týřovické kambrium - Skryje

Vyhledávání

Skrýjsko-týřovické kambrium - Skryje

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Skryje
Mapové listy: 1232, 12321
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 0,5 km severně od Skryjí, zářez silnice Skryje - Luh
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Umělý odkryv (profil) v sedimentech bazálního kambria po pravé straně silnice Skryje - Luh.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3286

Geologie

Geologická charakteristika: Vystupují zde bazální členy skryjsko-týřovického sedimentárního kambria od milečských slepenců přes „orthisové“ pískovce až po týřovické slepence. Tento důležitý stratigrafický profil byl zkoumán hlavně Kettnerem (1923), později Petránkem (1952a, b), který odtud popsal i diskordanci na bázi týřovických slepenců. Lokalita je dnes uměle odkryta (cca 15 m profilu). Ve spodní části jsou v profilu hrubozrnné pískovce až slepence (milečské), složené čistě z křemenného materiálu, které zhruba po 7 metrech přejdou do cca 2 m mocné polohy vrstevnatých pískovců, dříve označovaných jako „orthisové“. Toto jméno je odvozeno z „orthidního“ ramenonožce Pompeckium Kuthani, který je v nich místy hojný. Tyto pískovce jsou v horní části ostře, erozně, ukončeny následnou polohou petromiktních týřovických slepenců s drobovou matrix. Ty se dále skládají převážně z valounů drob, silicitů (buližníků) a křemene. Podloží profilu je tvořeno proterozoickým spilitem, který v současné době vystupuje jen pod silnicí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - střední kambrium
Témata: stratigrafie, sedimentologie, paleontologie
Jevy: transgrese, zkameněliny - fauna, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , pískovec, spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 5675     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Uměle odkrytá a udržovaná část bývalého lomu v zářezu silnice, kde v profilu vystupují sedimenty bazálního kambria. Klasická lokalita popisovaná zejména Kettnerem a Petránkem. Typický vývoj kambrických sedimentů v této oblasti. Je součástí ZCHÚ PP Skryjsko-týřovické kambrium vyhlášeného 21.9.2011.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Geopark Joachima Barranda (kandidát )
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: bez střetů, v menší míře sběratelé
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kettner, R. (1923): Kambrium skrejsko-tejřovické a jeho okolí. – Sbor. St. geol. Úst. Čs. Republ., 3, 5–63. Praha.; Kettner, R. (1935): Výlet do Skryjí, do kraje trilobitů. – Časopis turistů, č. 2 a 3., ročník 1935.; Petránek, J. (1952a): Zpráva o výzkumu týřovických a vosnických slepenců v skryjském kambriu. – Věst. Ústř. Úst. geol., 27, 5, 219–221. Praha.; Petránek, J. (1952b): Skrytá diskordance ve skryjském kambriu. – Rozpr. Čs. akad. věd, 4, 62, 1–12. Praha.; Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. – Academia, 280 str. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Vorel Tomáš, 14.01.11
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 01.10.12, Kukal Zdeněk 01.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3286 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3286.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
„Orthisové“ pískovce - vzorek z vyšší části profilu v zářezu silnice z Luhu do Skryjí. Na vrstevní ploše jsou hojné misky ramenonožce Pompeckium kuthani. Velikost misek do 1cm., Pavel Čáp, 2011
Profil bazálními uloženinami skryjsko-týřovického kambria v zářezu silnice z Luhu do Skryjí. Ve spodní a střední části odkryvu jsou patrné lavicovité, místy i vrstevnaté milečské slepence, výše pak „orthisové“ pískovce a týřovické slepence. , Pavel Čáp, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]