Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lomy cementárny Mokrá

Vyhledávání

Lomy cementárny Mokrá

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Mokrá u Brna
Mapové listy: 2441, 24413
Oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: tři lomy ve velkolomu CEMO Mokrá
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: strukturní stavba vápenců macošského a líšeňského souvrství, styk rozstáňského a myslejovického souvrství, trilobitová fauna v březinských břidlicích, badenské písky a štěrky, profil kvartérních spraší
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3280

Geologie

Geologická charakteristika: Mezi obcemi Mokrá-Horákov a Hostěnice se nacházejí tři velkolomy (západní, střední a východní lom, ve kterých jsou odkryty horniny macošského, líšeňského, březinského, rozstáňského a myslejovického souvrství. Lomy Mokrá poskytly profil v celkové délce ca 1800 m, který zachycuje tektonický kontakt faciálně odlišných vývojů: hlubokovodnější horákovský vývoj je nasunut podél složité násunové zóny na mělkovodní vývoj hostěnický. Načervenalé až nazelenalé břidlice březinského souvrství s polohami bioklastických a biomikritových vápenců vystupují jako tektonická šupina uvnitř hadko-říčských vápenců, která byla odkryta v lomu střed, etáž 410. V karbonátových lavicích byly zachovány hojné fragmenty brachiopodů, rugózních korálů, zdeformovaných goniatitů a trilobiti. Z trilobitové fauny byly popsáno společenstvo: Archegonus (Archegonus) aequalis philliboloides R. Hahn, Bollandia megaira (Hahn & Hahn), Bollandia (sp. I–III), ?Carbonocoryphe (Winterbergia) sp., C. (Carbonocoryphe) bindemanni Richter & Richter, Liobole (Panibole) sp., L. (Panibole) jugovensis (Osmolska), L. (Sulcubole) glabroides (Richter & Richter), Linguaphillipsia sp., Proliobole vigilax, Waribole (Latibole) granifera Chlupáč. Račické slepence ve východním lomu nasedají na nerovný, erozní povrch břidlic, resp. drobných distálních rytmitů prachovců a břidlic. Vrstvy generelně upadají k východu. Slepence jsou zrnitostně špatně vytříděné, objevují se drobné valouny až balvany. Největší bloky jsou tvořeny špatně až středně zaoblenými vápenci. Kromě vápencových valounů se objevuje poměrně pestrá směs metamorfitů, granitoidů, vulkanitů aj.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: frasn, visé
Témata: geologie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: vrása, krasová kapsa, zlom, zkameněliny - fauna, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec, břidlice, droba, slepenec (konglomerát) , písek
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Pozice lomů Mokrá na styku karbonátové a flyšové sedimentace moravskoslezského paleozoika a velmi dobrá odkrytost činí tuto lokalitu zásadní pro pochopení strukturně-geologické historie oblasti, a to nejen během variské orogeneze, ale i v pozdějších fázích deformace.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: v lomech CEMO Mokrá probíhá intenzivní těžba. Po ukončení těžby je žádoucí zachovat významné geologické fenomény
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Po ukončení těžby záhodno zachovat cenné fenomény 04.11.2011;

Literatura

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 18.01.11, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3280 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-15]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3280.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tomáš Kumpan, 2008


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]