Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Lesní lom, Brno Líšeň

Vyhledávání

Lesní lom, Brno Líšeň

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Líšeň
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: S od Líšně ve velkém aktivním lomu. Lesní lom u Velké Klajdovky.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: vápence macošského a líšeňského souvrství, sedimenty myslejovického souvrství
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3276

Geologie

Geologická charakteristika: Rozlehlý víceetážový jámový lom je zahlouben v prostoru mezi Líšní a Klajdovkou. Lom je dnes mimo provoz, v nedávné minulosti zásoboval Maloměřickou cementárnu a byl objektem zásadních stratigrafických a faciálních studií. Nejstaršími horninami zastiženými v nejsevernějším cípu lomu jsou vápence mokerského cyklu macošského souvrství. Lomové stěny zahrnují škálu facií líšeňského souvrství od hlíznatých vápenců křtinských přes bioklastické hádsko-říčské vápence (famen/tournai), vápence s rohovci a v jv. cípu lomu jsou odkryty droby a slepence myslejovického souvrství. V jediném lomu je tak zachycen přechod od útesové sedimentace svrchního devonu přes svahovou kalciturbiditní sedimentaci zachycující hranici devon x karbon až po flyšové stádium facie kulmu Drahanské vrchoviny. V sz. stěně lomu jsou odkryty bioklastické a extraklastové vápence s hojnými mikritizovanými a povlékanými zrny. Dle konodontové fauny náležejí vápence střední až svrchní části konodontové zóny Palmatolepis expansa, dle foraminifer zóny Quasiendotyra. Jihovýchodní stěna zachycuje hojnou příměs černých hlíz silicitů v tournaiských vápencích a právě zde je obnažen hraniční interval mezi svrchním devonem a spodním karbonem. Přítomni jsou ostrakodi amlži, vzácně hlavonožci. Výrazným horizontem je dvoumetrová poloha laminovaných vápenců. Nadložní tournaiské vápence se vyznačují vyšší prachovou a jílovou příměsí, lokálně se nacházejí zuhelnatělé zbytky flóry. Relikty badenských sedimentů v nadloží obsahují redeponovanou faunu staršího miocénu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - devon - svrchní devon, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm
Témata: geologie, sedimentologie, paleontologie, strukturní geologie (tektonika), stratigrafie
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: vápenec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: unikátní paleontologická lokalita, zachycena hranice famen-tournai
Střety zájmů: bez střetů, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: lom je zakonzervován, soukromý majetek
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Jedinečný profil - zachycen přechod od útesové sedimentace svrchního devonu přes svahovou kalciturbiditní sedimentaci zachycující hranici devon x karbon až po flyšové stádium facie kulmu Drahanské vrchoviny.

Literatura

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 18.01.11, Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 18.12.17, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3276 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3276.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tomáš Kumpan, 2008
jeden z nejinstruktivnějších odkryvů svrchním devonem a spodním karbonem moravského krasu - frasn (vilémovické vápence), famen (křtinské vápence a hádsko-říčské), tournai (křtinské vápence), Tomáš Kumpan, 2008
Tomáš Kumpan, 2007
Tomáš Kumpan, 2007
jeden z nejinstruktivnějších odkryvů svrchním devonem a spodním karbonem moravského krasu - frasn (vilémovické vápence), famen (křtinské vápence a hádsko-říčské), tournai (křtinské vápence), Tomáš Kumpan, 2007
hádsko-říčské vápence, Tomáš Kumpan, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]