Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čihadlo

Vyhledávání

Čihadlo

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-venkov
Katastrální území: Babice nad Svitavou
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Drahanský a mírovský kulm, moravský a mladečský kras
Lokalizace: Skalní výchozy se nacházejí ve svahu a rokli těsně pod jv. cípem Babické plošiny. Východozápadně zařezaná rokle je dostupná po stezce začínající v granodioritech brněnského masivu u asfaltové silnice Kanice–Babice a stoupající napříč vápenci macošského souvrství až na Babickou plošinu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Skalky a výchozy vápenců býčiskalského cyklu macošského souvrství,některé výchozy jsou součástí přírodní rezervace Čihadlo.
ID : 3275

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní výchozy se nacházejí ve svahu a rokli těsně pod jihovýchodním cípem Babické plošiny (na severním okraji chráněné PR Čihadlo). Východozápadně zařezaná rokle je dostupná po stezce začínající v granitoidech brněnského masivu u asfaltové silnice Kanice-Babice a stoupající napříč vápenci macošského souvrství až na Babickou plošinu. V menších skalkách jižně od zemědělských objektů a severovýchodně od serpentin pod Babicemi vystupují mikritové vápence s jemnou přerušovanou laminací tvořenou nepravidleným střídáním ostrohranných intraklastů a bioklastů a biomikritových vápenců s větévkami Amphipora ramosa (Phillips). Na obnažených vrstevných plochách lze pozorovat a měřit přednostní usměrnění amfipor, které bylo interpretováno jako důsledek vlnění a které má hlavní maximum směrované k SZ, výše ve vrstevným sledu až k S a SSV. Místy můžeme pozorovat světlejší zbarvení některých vrstev, nebo nepravidelně omezených úseků horniny, což bylo způsobeno dolomitizací a pozdější dedolomitizací vápenců. Stáří vápenců je spodní givet a v mikritových polohách je možno nalézt schránky gastropodů. V ohybu lesní pěšiny je odkryt východovergentní vrásový přesmyk. Na lokalitě je zachován nejstarší systém subvertikálních severojižních a východozápadních puklin ukloněný spolu s vrstvami. Na bázi skalních stěn je vyvinut vrásový přesmyk (foto). Ve vyšší části hlavní skalní stěny severně nad roklí je několik drobných krasových jevů – propástek, komínů a jeskyní. Z vyšších částí skal je dobrý výhled na reliéf brněnského masivu a údolí Svitavy. (Giliková H. et al. 2010). Mackovčin et al. (2007), který popisuje celé chráněné území Přírodní rezervace, zahrnující celé území zlomového svahu Ochozské plošiny jv. od obce Babice nad Svitavou, je skalní podloží převážné části rezervace tvořeno devonskými vápenci. Ve spodní části svahu se nalézají josefské a v horní části lažánecké slepence. Z hlediska krasových jevů je významná tzv. Babická jeskyně, pravděpodobně fragment staré vývěrové jeskyně. Malý lom připomíná dřívější těžbu vápence pro účely pálení na vápno a na kamenivo.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: paleozoikum - devon - střední devon - givet
Témata: geologie, strukturní geologie (tektonika), paleontologie
Jevy: vrása, zkameněliny - fauna, jeskyně krasová, kras
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody), tektonická
Hornina: vápenec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 380     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Popis lokality se vztahuje především na s. část území, které je geologicky významné. Území vyhlášené lokality PR Čihadlo zasahuje pouze k rokli, ale zajímavé výchozy se nalézají na obou svazích rokle především v jejím s. svahu pod Babicemi. Významná lokalita je proto rozšířena i na toto území. Na PR Čihadlo jsou chráněny Přirozené listnaté porosty na devonském vápenci s bohatým výskytem chráněných i ohrožených druhů rostlin ale také povrchové a podzemní krasové jevy, zejména škrapová pole a jeskyně na sz. území.
Součást VCHÚ: CHKO Moravský kras
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy
Stav lokality: dobrý

Literatura

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.; Mackovčin P., Jatiová M., Demek J., Slavík P. a kol. (2007): Brněnsko. In: Mackovčin P.(ed): Chráněná území ČR, Svazek IX. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str. 694 Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 18.01.11, Gürtlerová Pavla 19.01.11, Otava Jiří 04.11.11, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3275 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3275.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrása v lavicovitých vápencích býčiskalského cyklu macošského souvrství je přetržena přesmykem., Jiří Otava, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]