Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hády - trasgrese jury

Vyhledávání

Hády - trasgrese jury

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Maloměřice
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Brněnská aglomerace, tišnovská a kuřimská kotlina
Lokalizace: Jihozápadní úbočí kóty Hády (424 m n. m.), severní část areálu maloměřických lomů, nejvyšší etáž
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: transgrese sedimentů jurského stáří na provrásněné vápence hádsko-říčské (líšeňské souvrství) stáří tournai;
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 3273

Geologie

Geologická charakteristika: V nejsvrchnější stěně lomu pod retranslační věží jsou obnaženy jurské sedimenty (střední oxford)– převážně vápence – nasedající s úhlovou diskordancí na zvrásněné hádsko-říčské vápence líšeňského souvrství. Na bázi jurských transgresivních sedimentů byly pozorovány červenohnědé a zelenošedé jílovce a slínovce představující patrně zvětralinové splachy z předsvrchnojurského tropického zvětrávání. V lokálních erozních korytech tvoří bázi sedimentů slepence s vápencovou matrix. Výše přecházejí plynule přes slepence s podpůrnou strukturou matrix do detritických vápenců. Nejmladším členem v z. části jurského reliktu jsou hlíznaté rohovcové biomikritové vápence. Maximální pozorovaná mocnost jury na Hádech činí 7 m. Jurské vápence na Hádech jsou interpretovány jako sedimenty šelfové laguny. Vápence na Hádech jsou v současnosti nejbohatší paleontologickou lokalitou jury v brněnském okolí. Bazální detritické vápence obsahují hojně mlže, brachiopody a zbytky ježovek, lilijic a mechovek. V hlíznatých silicikovaných vápencích dominují brachiopodi a ostnokožci, ale objevuje se i nekton – amoniti a belemniti. Dále se vyskytují zbytky hub, sedentární červi, břichonožci, mlži a zuby žraloků. Mikrofauna je zastoupena hojnými jehlicemi hub a foraminiferami, méně ostrakody, sklerity sumýšů aj. Zajímavé jsou závalky a valouny zelenošedých vápnitých jílů, jílovců a slínovců v bazálních slepencích a detritických vápencích. Obsahují výhradně kalcifikované jehlice a radiolarie a indikují tak relativně hlubokovodní prostředí volně komunikující s oceánem Tethys. Závalky a valouny jsou často navrtány mlži (vrtby typu Gastrochaenolites isp.) a dokumentují příbojové prostředí v době oxfordské trangrese. Horniny samy pak přinášejí svědectví o starším jurském sedimentárním cyklu jehož sedimenty nebyly dosud zjištěny in situ. Nedaleko vstupní brány při jihovýchodním konci klesající lomové stěny je nápadně vyvinuto detailní provrásnění rytmicky se střídajících vápnitých prachovitých břidlic bioklastické vápenců líšeňského souvrství. Na několika místech jsou obnaženy vrstevní plochy přímo ve vrásových ohybech a dávají tušit morfologii vrás.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum - Moravský kras
Stratigrafie: mezozoikum - jura, paleozoikum - karbon - spodní karbon - kulm - tournai
Témata: geologie, litologie, paleontologie, sedimentologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: transgrese, vrása, jeskyně krasová
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , tektonická
Hornina: vápenec, břidlice jílovitá, slínovec, brekcie
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vápence na Hádech jsou v současnosti nejbohatší paleontologickou lokalitou jury v brněnském okolí.
Střety zájmů: nestabilita terénu, rekultivace
Popis střetů zájmů: možnost zřicení skal v nestabilním terénu
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Doporučeno spojit celé území Hády ( id = 3171,3172,3173) do jednoho komplexu případně rozšířit stávající chráněná území id 1127- Velká Klajdovka a 2554- Kavky. 15.7.2011; Výjimečně instruktivní lokalita úhlové diskordance jura x karbon - 4.11.2011;

Literatura

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Gilíková Helena, 01.11.10
Aktualizoval(a): Gilíková Helena 14.01.11, Otava Jiří 05.11.11, Kukal Zdeněk 18.12.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3273 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-09-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3273.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Hády - nejvyšší etáž, trasgrese jury na devon a karbon, slepenec., Jiří Otava, 2011
Dokumentace kontaktu jurských vápenců v nadloží a podložních hádsko-říčských vápenců (líšeňské souvrství)., Helena Gilíková, 2010
V nadloží jurské sedimenty (střední oxford)– převážně vápence – nasedající s úhlovou diskordancí na zvrásněné hádsko-říčské vápence líšeňského souvrství (svrchní devon). , Eva Jarolímová, 2006
Jiří Otava, 2005
Hády - nejvyšší etáž, trasgrese jury na devon a karbon, brekcie., Jiří Otava, 2005
Jiří Otava, 1999


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]