Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Líšeň, Hochmanova ulice

Vyhledávání

Líšeň, Hochmanova ulice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Brno-město
Katastrální území: Líšeň
Mapové listy: 2441, 24413
Geologická správní oblast: Moravskoslezský devon; drahanský, mírovský a jesenický kulm včetně kry Maleníku
Lokalizace: 1590 m z. od kapličky na kótě 363,5 v Líšni, 100 m v. od zastávky Kotlanova
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu
ID : 3270

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu koridoru tramvaje pod ulicí Hochmanova je odkryt drobný výchoz biotitického granodioritu transgresivně překrytého středně až hrubě zrnitými písky a pískovci spodního badenu (brněnské písky). Granodiorit je hrubě zrnitý s typickými sloupečkovitými vyrostlicemi biotitu, silně zvětralý. Kromě charakteristického biotitu dále obsahuje křemen a živce (plagioklas mírně převažuje nad K-živcem). Písky vyplňují erozivní koryta v granodioritu. Střednozrnné písky a pískovce na bázi (při kontaktu s granodioritem) jsou laminované. Hrubozrnné písky až drobnozrnné štěrky v jejich nadloží obsahují intraklasty šedých nevápnitých jílů ottnangu. Na základě studia výbrusů lze konstatovat, že se jedná o vápnité pískovce až písčité vápence, které jsou zrnitostně špatně vytříděné. Základní bazální hmota je tvořena sparitem. Hornina obsahuje velké množství valounů mikritických vápenců. Kromě křemene, živců, slíd a úlomků rul, svorů, fylitů a granitoidů se v hornině akcesoricky nachází zelenkavý glaukonit (do 1 %).Střednozrnné vápnité písky až slabě tmelené pískovce obsahovaly hojnou marinní foraminiferovou faunu s honým planktonem Globigerinoides trilobus (Rss.), Obandyella bykovae (Ais.), Paragloborotalia mayeri (C. et E.), Globigerina bulloides d’Orb., G. quinqueloba Natl. a vápnitým bentosem se zástupci rodů Ammonia, Cibicidoides, Reussella, Stilostomella, Uvigerina, Vaginulina, Nonion, Elphidium atd. Akcesoricky se objevují i redepozice z intervalu santon–maastricht: Globotruncana cf. arca (Cush.) Tato mikrofauna je pro brněnské písky typická (viz Bubík – Petrová 2004) a pochází patrně z erodovaných pelitů starší sekvence v rámci spodního badenu.
Regionální členění: Karpaty - karpatská předhlubeň - karpatská předhlubeň - jižní část, Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - brunovistulikum - brněnský masiv - brněnský masiv - vých. granodioritová oblast
Stratigrafie: kenozoikum - neogén, proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: sedimentologie, paleontologie, litologie
Jevy: transgrese
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , magmatická
Hornina: písek, granodiorit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Transgrese spodnobadenských písků na granodiority brněnského masivu, unikátní lokalita.
Střety zájmů: vegetace, skládky odpadků, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Zarůstání lokality vegetací, ničení výchozu lidmi.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Navrženo k ochraně. Zářez tramvajové trati, stav stabilizovaný 04.11.2011;

Literatura

Gilíková H. et al. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 24-413 Mokrá-Horákov. – MS Čes. geol. služ. Praha..; Bubík, M. – Petrová, P. (2004): Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1. – Geol. výzk. Mor. Slez., 11, 14–17. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 25.11.10
Aktualizoval(a): Tomanová Petrová Pavla 05.01.11, Otava Jiří 04.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3270 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-16]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3270.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu., Pavel Hanžl, 2018
Celkový pohled na lokalitu - transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu., Pavel Hanžl, 2018
Transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu., Pavel Hanžl, 2018
Transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu., Pavel Hanžl, 2018
Transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu., Pavel Hanžl, 2018
Transgrese brněnských písků na granodiority brněnského masivu., Pavel Hanžl, 2018
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]