Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Kamenný vrch

Vyhledávání

Kamenný vrch

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Most
Katastrální území: Brandov
Mapové listy: 0231, 02313
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Asi 2.7 km JJV. od křižovatky v obci Brandov a 4 km ZSZ. od rozhledny v obci Hora Svaté Kateřiny.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Opuštěný stěnový lom.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 327

Geologie

Geologická charakteristika: V opuštěném lomu lze pozorovat sloupcovitou odlučnost terciérního bazaltu. Výška lomové stěny je 15 - 20 m. Průměr jednotlivých sloupců se pohybuje kolem 0.5 - 1 m. Hornina je celistvá, černé barvy a má neobvykle čerstvý vzhled. Složení odpovídá olivinickému alkalickému bazaltu. Obsahuje drobné vyrostlice a až několik cm velké nodule peridotitu, které představují magmatem vnesené relikty plášťových hornin. Severní výběžek čedičového příkrovu představuje zřejmě přívodní dráhu, protože se nachází podstatně níže než ostatní část výlevu a vrt BRV-27 zastihl bazalt ještě v hloubce 61 m. Vlastní těleso příkrovu je tvořeno lavicovitě odlučným bazaltem o mocnosti 20 - 40 m. V podloží příkrovu byla vrty až 18 m mocná vrstva bazálních pyroklastik, aglomerátů a výlevů pórovité lávy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - terciér - rozptýlené alkalické vulkanity v ČM
Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)
Témata: vulkanologie, petrologie
Jevy: kamenné varhany (sloupcovitá odlučnost)
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: bazalt (čedič)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Sloupcovitá odlučnost terciérního bazaltu.
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: Možnost zavezení lomu komunálním odpadem.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality. 7.10.2009;

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1991: Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSR v měřítku 1 : 25 000 listy 02313 Nová Ves v Krušných horách a 02311 Brandov.- MS Archiv ČGÚ Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mlčoch Bedřich, 11.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 07.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 327 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/327.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kamenný vrch - opuštěný stěnový lom založený v bazaltech, Bedřich Mlčoch, 2003
Kamenný vrch - sloupcovitý rozpad olivinického alkalického bazaltu, Bedřich Mlčoch, 2003
Pavla Gürtlerová, 2003


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]