Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Sfingy

Vyhledávání

Sfingy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Kamenné
Mapové listy: 0144, 01443
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Asi 800 m JV. od křižovatky v obci Měděnec a 50 m V. od první pravotočivé serpentíny silnice do Klášterecké Jeseně.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Bizardní skalní útvar.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 326

Geologie

Geologická charakteristika: Jednou z charakteristických hornin Krušných hor, která zpravidla upoutá již na první pohled, je hrubozrnná porfyrická ortorula, řazená saskými geology do skupiny t.zv. červených rul, které se v největší míře vysktují v jádrech antiklinálních struktur. Tento typ ortoruly tvoří často na náhorních plošinách, nebo na hranách svahu malebné, bizardní skály. Patří k nim i skalní útvar, pro určitou tvarovou podobnost s egyptskou Sfingou označovaný jako Sfinx. Je tvořený hrubozrnnou, okatou biotitickou ortorulou, balvanitě rozpadavou. Tato hornina představuje variský metamorfovaný hrubozrnný granit s vrostlicemi živců. Přeměna granitů na ortorul probíhala zde za výrazného působení orientovaného tlaku, t.zv. stressu. Tato deformace vedla k vytvoření výrazných ploch břidličnatosti, které se na výchozu uklánějí ploše k SSZ. Těchto ploch diskontinuity v závěru variského magmatismu využily hydrotermální roztoky bohaté Si. V důsledku jejich cirkulace po těchto plochách vytvořily se zde cm až dm ložní žíly a čočky šedobílého sekrečního křemene. Na plochách břidličnatosti je patrná dobře výrazná minerální lineace roztažení, z níž lze vyčíst, že hlavní pohyb, který využil plochy břidličnatosti, usměrnění minerálů a způsobil přeměnu všesměrných granitů na usměrněné ortoruly zde probíhal přibližně ve směru V-Z. Vrostlice živců původních granitů byly tabulkovité. Změnu jejich tvaru v závislosti na stupni deformace lze nejlépe sledovat na puklinových plochách kolmých k břidličnatosti i lineaci, ale rovnoběžně s lineací. V prvém případě jsou průřezy živců izometrické, nebo oválné, přičemž poměr delší osy ku kratší nepřesahuje hodnotu 2. V druhém případě jsou průřezy živců daleko protáhlejší a mají charakter různě plochých a protáhlých čoček. To znamená, že prostorově mají deformované vrostlice živců tvar roubíků s osou protažení ve směru lineace. Na puklinových plochách, zejména na jižní části skalisek, je dobře patrné selektivní vyvětrávání živcových ok, které jsou vůči zvětrávání odolnější.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie, geologie
Jevy: mrazový srub, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 825     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Bizarní skalní útvar, výborný odkryv pro výzkum jedné z charakteristických hornin krušnohorského krystalinika (hrubozrnných okatých ortorul), místo dobrého výhledu do pánve. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Chomutov, 15. 7. 1983.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Zarůstání lesním porostem.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navrhované k ochraně.- Český geologický ústav Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Schovánek Pavel, 11.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 24.11.04, Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 326 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/326.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]