Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vysoká (1034 m n.m.)

Vyhledávání

Vysoká (1034 m n.m.)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): České Budějovice
Katastrální území: Horní Stropnice - Hojná Voda
Mapové listy: 3313, 33133
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: 1,8 km jihovýchodně od obce Hojná Voda, asi 5 km jižně od Horní Stropnice, vrcholový hřbet Vysoké (1 034 m n.m.) a jeho blízké okolí
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Formy mrazového zvětrávání v granitu weinsberského typu na vrcholovém hřbetu Vysoké a v jejím blízkém okolí
ID : 3255

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalitu představuje porfyrický biotitický granit až granodiorit typu Weinsberg. Vyrostlice živců dosahují délky až 3–8 cm a šířky až okolo 2 cm. Minerální složení horniny tvoří převážně plagioklas, křemen, biotit a K-živec. Jako akcesorie jsou přítomny ilmenit, apatit, monazit, zirkon, velmi ojediněle lze pozorovat i muskovit. Plochy magmatické foliace definované přednostní prostorovou orientací vyrostlic živců upadají pod strmými úhly k ZSZ až SZ a jsou tak subparalelní s orientací intruzivních kontaktů vůči okolním migmatitům. V blízkém okolí skalního defilé byly dále na drobných výchozech i blocích pozorovány částečně asimilované xenolity okolních migmatitů a migmatitizovaných pararul. Vysoká je po Kamenci (1 072 m n.m.) a Myslivně (1 040 m n.m.) třetím nejvyšším vrcholem Novohradských hor na české straně. Vytváří vysokou exfoliační klenbu a výrazně se zvedá nad okrajovým severovýchodním zlomovým svahem Novohradských hor. Od sousední Kraví hory (953 m n.m.) na sz. a Kuní hory (925 m n.m.) na ssz. je oddělena výrazným sedlem. Vlivem odlehčení dochází v masivním granitu k odlučování zhruba 1 m mocných, cibulovitě prohnutých horninových slupek. Jednotlivé slupky granitu se postupně oddělují a klouzají po svahu k jeho úpatí, kde vytváří suťovou haldu. Vrcholovou část Vysoké vytváří vrcholový zaoblený hřbet cca 500 m dlouhý a protáhnutý ve směru SV – JZ. Na vrcholovém hřbetu jsou vytvořeny dva výrazné vrcholy. Na vyšším vrcholu (1 034 m n.m.) jsou vytvořeny dvě výrazné skalní hradby až 15 m vysoké. V jedné ze skalních hradeb je vytvořena puklinová jeskyně. Skalní hradby jsou obklopeny kryoplanační plošinou. Vedlejší nižší vrchol (1 001 m n.m.) je tvořen mohutným torem s výškou až 60 m, který je rovněž obklopen kryoplanační plošinou. Výjimkou je jeho severovýchodní stěna, která spadá přímo do zlomového severovýchodního svahu. V této části Vysoké se vyskytují další projevy mrazového zvětrávání zastoupené např. skalními hradbami, skalním hřibem atd. Další mrazové formy zvětrávání se nachází především na západním až severozápadním erozně – denudačním svahu Vysoké o sklonu 10 – 20°. Jedná se především o několik mrazových srubů až 8 m vysokých a také poměrně rozlehlé kamenné moře (600 x 350 m) a kamenný proud.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, petrologie, geologie
Jevy: kamenné moře, mrazový srub, skalní hřbet, skalní hřib, skalní hradba, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická, gravitační
Hornina: granit (žula), granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Tvary zvětrávání a odnosu granitu v Novohradských horách.
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turistická oblast
Stav lokality: dobrý

Literatura

Demek J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách, Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15; Rypl J., (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67; Rypl J., Kadubec J. (2007): Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts. Silva Gabreta, vol. 13 (3), Vimperk, p. 259 – 268 ; Slabý J. (1992): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSFR 1 : 25 000, list 33-133, Horní Stropnice, ČGÚ Praha; Dudíková B. et al (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1 : 25 000, list Horní Stropnice 33 133, MS, Česká geologická služba

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rypl Jiří, 02.08.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 21.11.17, DudíkSchulmannová Barbora 06.01.22

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3255 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-06-26]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3255.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Kóta Vysoká - 1033,8 m n. m., Jan Novotný, 2019


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]