Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Myslivna

Vyhledávání

Myslivna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Český Krumlov
Katastrální území: Pohoří na Šumavě
Mapové listy: 3331, 33311
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: 3,5 km severoseverozápadně od sídla Pohoří na Šumavě, vrcholový hřbet Myslivny (1 040 m n.m.) a její blízké okolí.
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Formy mrazového zvětrávání v granitu weinsberského typu na vrcholovém hřbetu Myslivny a v jejím blízkém okolí.
ID : 3254

Geologie

Geologická charakteristika: Magmatity v moldanubiku, centrální moldanubický pluton, středně zrnitý, porfyrický granit weinsberského typu. Vyznačuje se porfyrickou strukturou se středně zrnitou základní hmotou tvořenou křemenem, plagioklasem, K – živcem a biotitem. Myslivna je po Kamenci (1 072 m n.m.) druhým nejvyšším vrcholem na české straně Novohradských hor. Strmý, zlomový svah na severozápadní straně Myslivny sbíhá do povodí Pohořského potoka, zatímco mírně ukloněný erozně – denudační svah na severovýchodní straně Vysoké sbíhá do sedlové plošiny mezi Myslivnu a Janský vrch (1 006 m n.m.). Na mezoformách reliéfu, které jsou tvořeny granitem weinsberského typu, jsou patrné procesy exfoliace. Vrcholová část Myslivny je tvořena zaobleným hřbetem, který je protažen ve směru SSZ – JJV o délce cca 1 km. Na tomto hřbetu jsou vytvořeny dva výrazné vrcholy. Severní, vyšší a tedy hlavní vrchol má nadmořskou výšku 1 040 m n.m. Jižní, nižší a tedy vedlejší vrchol má nadmořskou výšku 1 025 m n.m.. Na mrazové formy reliéfu je bohatší jižní vrchol Myslivny. Vlastní vrcholová část je tvořena kryoplanační plošinou se skalním torzem a v jihozápadním středně ukloněném erozně – denudačním svahu se v těchto místech dále vyskytuje mrazový srub s výškou stěny 5 m., kamenné moře o rozměrech 470x180 m a tor s výškou 10 m. Nejzajímavější formy mrazového zvětrávání (dvě skalní hradby) se vyskytují v nejjižnějším konci vrcholového hřbetu. Delší ze skalních hradeb (150x20x15 m.) má směr SSZ – JJV a je ve své severní části značně zvětralá. Kratší hradba (60x30x15) má směr SSV – JJZ. Jižní konce obou hradeb jsou spojeny, lze tak předpokládat, že v pleistocénu tvořily jeden mohutný celek. Hlavní, severní vrchol není nijak bohatý na projevy mrazového zvětrávání. Nalezneme zde pouze jeden mrazový srub s výškou stěny 5 m. a pod ním kamenné moře (460x160 m.). Tyto tvary mrazového zvětrávání jsou doplněny o dvě nízké exfoliační klenby.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie, botanika
Jevy: mrazový srub, kamenné moře, skalní hřbet, selektivní eroze, skalní hradba, tor (izolovaná skála)
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, magmatická, gravitační
Hornina: granit (žula), granodiorit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1562     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Přírodní park Novohradské hory, vyhlášen KÚ České Budějovice v r. 2000. Tvary zvětrávání a odnosu granitu v Novohradských horách. Severní část území v místech kamenného moře je vyhlášena PP Myslivna (27.05.1992 - Okresní úřad Český Krumlov)
Střety zájmů: turistika
Popis střetů zájmů: Turistická oblast.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno spojit tuto lokalitu s chráněným územím PP1562, které leží v těsné blízkosti. Zbytek horských smíšených suťových porostů, který je zde chráněn úzce souvisí s geologickým i geomorfologickým vývojem této významné geologické lokality.

Literatura

DEMEK, J. (1964): Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Spisy Geografického ústavu Československé akademie věd (9), Brno, s. 6 – 15.; RYPL, J. (2004): Projevy mrazového zvětrávání ve vybraných lokalitách Novohradských hor a Novohradského podhůří. In: Kubeš, J. (ed.): Krajina Novohradských hor – fyzicko-geografické složky krajiny, Jihočeská univerzita, České Budějovice, s. 66 – 71 ; RYPL, J. (2010): Distribution and protection of cryogenic relief mesoforms in the Novohradské hory Mountains, South Bohemia, Acta Geographica Silesiana 7, p. 61 – 67; VÍTEK, J. (1995): Tvary a zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor. Uhlí-Rudy-Geologický průzkum, 2(3), s. 94 -95

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rypl Jiří, 02.08.10
Aktualizoval(a): Kukal Zdeněk 15.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3254 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3254.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Část skalní hradby na kótě Myslivna 1040 m n.m, Jiří Rypl, 2004
Vrcholové skalní torzo na kótě Myslivna 1040 m n.m, Jiří Rypl, 2004
Tor na kótě Myslivna 1040 m n.m, Jiří Rypl, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]