Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Králíček

Vyhledávání

Králíček

Všeobecná charakteristika

Kraj: Liberecký kraj
Okres(y): Semily
Katastrální území: Kacanovy
Mapové listy: 0334, 03341
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: SSZ okraj Kacanov, u hotelu Králíček
Charakteristika objektu: opuštěná pískovna, občasně těženo
Technický objekt: pískovna
ID : 3250

Geologie

Geologická charakteristika: Fluviální akumulace odkrytá v opuštěné pískovně má celkovou mocnost až 12 m (Havlíček – Štor 2009, viz též Záruba 1952 – Kadeřavec s. od této lokality). Převažuje silně písčitý hrubozrnný fluviální štěrk s nevýrazným šikmým korytovitým zvrstvením. V horní části profilu přechází do hrubozrnného písku, tvořícího vzájemně se seřezávající duny s šikmým zvrstvením. Zcela v horní části profilu je dvoumetrová poloha jemnozrnného masivního písku. Předběžné výsledky paleoproudové analýzy ukazují na rozdílné směry paleoproudů v dolní (SZ-JV) a horní části akumulace (SV-JZ).Orientační výzkum valounů hornin ukazuje na převahu křemene nad ortorulami, kvarcity s fialovými žilkami, fylity, ojedinělými melafyry a zelenými břidlicemi. Patrně jde o přínos z oblasti krkonošsko-jizerského krystalinika (určila E. Žáčková).
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér akumulačních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér - pleistocén
Témata: kvartérní geologie, sedimentologie
Jevy: říční terasa
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: štěrkopísek
Geologický význam: významný studijní profil

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: vzácně mocné fluviální písčité štěrky, s možností dalšího sedimentologického výzkumu;má paleogeografický význam při řešení toku Jizery
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: bez střetů, právo vlastnické
Popis střetů zájmů: eventuelně povolení vlastníků
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: stav nezměněn 23.06.2011;

Literatura

Valečka, J., red. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-341 Kněžmost. - Česká geologická služba. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Havlíček Pavel, 16.07.10
Aktualizoval(a): Havlíček Pavel 23.06.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3250 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-06-04]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3250.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
12 m mocné fluviální písčité štěrky s výsledky měření paleoproudů (báze akumulace 305 m n.m.)., Tomáš Štor, 2010
Silně písčitý hrubozrnný fluviální štěrk s nevýrazným šikmým korytovitým zvrstvením. V horní části profilu přechází do hrubozrnného písku, tvořícího vzájemně se seřezávající duny se šikmým zvrstvením. Zcela v horní části profilu je dvoumetrová poloha jemnozrnného masivního písku., Pavla Gürtlerová, 2009
Pavla Gürtlerová, 2009
Silně písčitý hrubozrnný fluviální štěrk, v horní části profilu přechází do hrubozrnného písku, tvořícího vzájemně se seřezávající duny s šikmým zvrstvením. Zcela v horní části profilu je dvoumetrová poloha jemnozrnného masivního písku., Pavla Gürtlerová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]