Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Měděnec

Vyhledávání

Měděnec

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Měděnec
Mapové listy: 0144, 01443
Oblast: Krušnohorské krystalinikum; karlovarský masiv (sz. část)
Lokalizace: Kóta 910 Měděnec, asi 500 m VJV. od železniční stanice Měděnec - zastávka.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrch tvořený skarnovým tělesem dík větší tvrdosti erozí selektivně vypreparovaný z méně odolných okolních svorů.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 325

Geologie

Geologická charakteristika: Pahorek je tvořený čočkou skarnu, která díky větší tvrdosti a odolnosti vůči zvětrávání v současné době vyčnívá jako suk z okolních měkčích svorů. Podél cesty i na úbočích pahorku je řada výchozů a starých pinek po dobývání rud. Zde si můžeme skarny na četných kamenech prohlédnout. Jsou to většinou černošedé až zelenavě šedé horniny složené především z Fe - bohatých pyroxenů, amfibolů a granátů, z biotitu, chloritu, epidotu, křemene a karbonátů. Rudní minerály jsou zastoupeny především magnetitem, chalkopyritem a pyritem, vzácnější je galenit, sfalerit a některé další minerály Ag a Cu. Jde o horniny značně nehomogenní. Jsou drobně, středně i hrubě zrnité, některé jsou masivní, jiné páskované, kvantitativní zastoupení jednotlivých minerálů značně kolísá. Povrchové a hydrotermální alternace daly vzniknout řadě sekundárních minerálů. Mineralogům se tak naskýtá možnost najít na haldách a pinkách exempláře řady skarnových nerostů. Po kutání mědi se na JV. svahu kopce zachovala tzv. malachitová jeskyně, dnes nepřístupná, jejíž stěny jsou prostoupeny malachitem a kyzy s typickým zeleným zbarvením. V prvním období těžby (od roku 1446) byly dobývány výhradně stříbronosné rudy. Teprve od roku 1540 byly zpracovávány měděné rudy a pyrit v huti v nedaleké Horní Halži na zelenou a modrou skalici. V 18 století se také začal těžit magnentit. Na pahorku je na malé ploše ojedinělá akumulace důlních děl ze 16 až počátku 20 století. Z vrcholku Měděnce, na kterém byla v roce 1674 z těžebních desátků vybudována rotundová kaplička Neposkvrněného početí, je hezký výhled na všechny strany.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - sasko-durynská oblast (saxothuringikum) - krušnohorsko-smrčinské krystalinikum
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, mineralogie, těžební činnost a její následky
Jevy: výchoz, zrudnění, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), hydrotermální mineralizace
Hornina: skarn
Geologický význam: geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní výchoz skarnu výrazně přispívající k morfologické modelaci krajiny, lokalita mineralogicky zajímavá bohatým výskytem primárních i sekundárních Cu - minerálů. Možnost zpřístupnit rozsáhlé komplexy důlních děl (již zahájeny práce na Maria Hilf štole). Projektováno vybudování hornického skanzenu a geologického parku.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou. Pouze z estetického hlediska se jedná o přebudování stávající vodárny.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně lokality. 8.10.2009;

Literatura

Astor, E. (1992): Erzgebirge. Meyers Naturführer. - Meyers Lexikonverlag. - Mannheim - Leipzig - Wien - Zürich. 166 str. Sattran, V. et al. (1961): Vysvětlivky k listu M-33-51-c Vejprty. - MS ÚÚG. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Stýblo Waldemar, 11.11.94
Aktualizoval(a): Mlčoch Bedřich 08.10.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 325 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/325.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Pohled z Měděnce k jihu. V pozadí Klínovec a Fichtelberg., Pavla Gürtlerová, 2011
Vrchol Měděnce s rotundou, Pavla Gürtlerová, 2011
Pohled z Měděnce na Doupovské hory., Pavla Gürtlerová, 2011
Vstup do štoly na j. svahu Mědníku - zbytky po dobývání Cu rud, Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]