Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hrdoňovice zastávka

Vyhledávání

Hrdoňovice zastávka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Jičín
Katastrální území: Hrdoňovice
Mapové listy: 0334, 03342
Oblast: Česká křídová pánev - labská a čáslavská křída; křída Dlouhé meze
Lokalizace: Zářez trati č. 064 Mladá Boleslav–Libuň u zastávky Hrdoňovice
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Odkryv v zářezu trati
ID : 3221

Geologie

Geologická charakteristika: V zářezu trati jsou odkryty střídající se vrstvy pískovců a prachovců představující flyšoidní facii teplického souvrství. Vrstvy jsou v nakloněné tektonické kře mezi hrdoňovickým a libuňským zlomem skloněny pod úhlem 16° směrem k ZJZ. To znamená, že směrem k Libuni jsou odkryty starší a starší vrstvy až k jílovcům teplického souvrství, které však již odkryty nejsou. Profil poprvé popsal Zahálka B. (1921). Na rozdíl od geologicky významné lokality č. 39 jsou zde vyvinuty ve vyšší části profilu lavice (0,3–1 m) křemenných pískovců střídající se s méně pevnými, slabě jílovitými pískovci s příměsí organické hmoty ve formě lamin a uhelných klastů. V nižší části profilu jsou vyvinuty decimetrové polohy vápnitých pískovců, v kterých byl nalezen C. waltersdorfensis (Andert), mlž vyskytující se při hranici turon/coniac. Odkryv je významný tím, že dokumentuje flyšoidní facii v poněkud jiné litofacii, než je tomu na geologicky významné lokalitě id 3222 (Hrdoňovice-vlečka)
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - jizerský vývoj
Stratigrafie: svrchní křída
Témata: litologie, sedimentologie
Jevy: výchoz, vrstva
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geol. lokality registrované v ČGS v CHKO
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalitu lze považovat jako pomocný stratotyp flyšoidní facie teplického souvrství
Součást VCHÚ: CHKO Český ráj
Součást Geoparku: Český ráj
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Lokalita je v koridoru železniční trati
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Lokalita je mírně zarostlá 12.11.2011;

Literatura

Čech, S., et.al. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 03-342 Rovensko pod Troskami. - Česká geologická služba. Praha.; ZAHÁLKA, B. (1921): Křídový útvar va vých. části vrchoviny Hruboskalské. – Sbor. Geol. úst. ČSR, 1919-1920, 1, 169–214.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 14.07.10
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 12.11.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 3221 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/3221.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Flyšoidní facie teplického souvrství v želežničním zářezu u železniční stanice Hrdoňovice., Stanislav Čech, 2010


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]